Назад к списку инструментов

Генетратор паролей от BIOS ноутбуков и компьютеров ASUS

Данный генератор поможет вам восстановить пароль BIOS ноутбука ASUS. Если при попытке зайти в BIOS вы видите запрос пароля то можно попробовать снять батарею BIOS, замкнуть контакты питания батареи и попробовать включить компьютер. С вероятностью 50 процентов пароль будет сброшен. Если же все равно идет запрос пароля воспользуйтесь нашим генератором или таблицей паролей.

Генератор паролей ASUS

Как сбросить пароль BIOS на ноутбуке ASUS

Для того чтобы сбросить пароль на ноутбуке ASUS вам потребуется попытаться зайти в BIOS нажатием клавиши [F2] или [DEL] на клавиатуре компьютера. Через пару секунд отобразится синее окошко ввода пароля BIOS. Трижды введите любые варианты или нажмите [Alt] + [R] для отображения системной даты. Компьютер напишет что то подобное ASUS: Password check failed. Press F2 to Resume. System Date: MM-ДД-ГГГГ. Нам нужна именно эта дата. Введите ее в генератор ниже (чуть изменив формат на ДД.ММ.ГГГГ) или найдите в таблице ниже. Если дата не представлена в таблице и не отображается в генераторе можно попробовать вынуть батарейку CMOS в компьютере для сброса даты на заводское состояние. Если запаролен только BIOS, а сама система грузится нормально то можно загрузится любым загрузочным диском и установить любую дату, которая есть в таблице, например 2 февраля 2002 года – тогда мастер пароль BIOS ASUS будет ALAA4ABA. Мы надеемся что поможем вам решить проблему с BIOS PASSWORD на ASUS благодаря нашему сайту.

ASUS BIOS PASSWORD GENERATOR ONLINE

Введите значение даты отображаемой на экране ввода пароля, внимание, формат даты ДД.ММ.ГГГГ, что может отличаться от показанной даты на компьютере

Таблица соответствия паролей BIOS и системной даты на компьютере

В таблице содержатся соответствия даты и мастер-пароли BIOS, найдите строчку с вашей датой и введите подходящий пароль. Пароли BIOS ASUS вводятся всегда в английской раскладке (ничего переключать не надо, да и нельзя) и не чувствительны к регистру.

Системная дата Пароль BIOS
02.01.2002 ALAA4ABA
03.01.2002 A4219DAA
04.01.2002 AA4HBBLA
05.01.2002 AAAALO0B
06.01.2002 A2BBAAAL
07.01.2002 A0BB00LD
08.01.2002 ABDDO10D
09.01.2002 BAAADAAB
10.01.2002 DAAABADB
11.01.2002 BA12LHL0
12.01.2002 BAH4A1AL
13.01.2002 A2AA0ADB
14.01.2002 4HOBOBL2
15.01.2002 4B0BDBA1
16.01.2002 HADL1AD1
17.01.2002 H1AAALLC
18.01.2002 0L12LLA9
19.01.2002 0DH4ABDB
20.01.2002 0B04OABA
21.01.2002 0HAADBAA
22.01.2002 LBA92LDA
23.01.2002 LALLABBA
24.01.2002 B1BLLAAA
25.01.2002 BOAAAHBB
26.01.2002 2D1BB1BL
27.01.2002 2A0ACAAD
28.01.2002 19AAADBD
29.01.2002 10A90L2B
30.01.2002 BAA9O1AB
31.01.2002 B1BOAAA0
01.02.2002 AO19BALA
02.02.2002 BDHLC0BA
03.02.2002 BAALACAA
04.02.2002 L9OA0ALA
05.02.2002 LBB2AA0B
06.02.2002 DBDAHBAL
07.02.2002 DAAABALD
08.02.2002 DO19LL0D
09.02.2002 DBHL2BAB
10.02.2002 HA0L0BDB
11.02.2002 0CABAAL0
12.02.2002 0BAA4LAL
13.02.2002 ODLBBBDB
14.02.2002 OADALBL2
15.02.2002 LOAABAA1
16.02.2002 LL1CAHD1
17.02.2002 B40OO1LC
18.02.2002 BAABAAA9
19.02.2002 0AAADBDB
20.02.2002 2DAALHBA
21.02.2002 1ABLB1AA
22.02.2002 1BABAADA
23.02.2002 1LAA0BBA
24.02.2002 1ACCALAA
25.02.2002 CAOODABB
26.02.2002 CABA1BBL
27.02.2002 92AAALAD
28.02.2002 90BLB9BD
01.03.2002 DAAB1BLA
02.03.2002 DAOAAABA
03.03.2002 B20CBDAA
04.03.2002 BHDOABLA
05.03.2002 ABABAO0B
06.03.2002 AA1A9AAL
07.03.2002 410LB0LD
08.03.2002 4LABL10D
09.03.2002 HDAAAAAB
10.03.2002 BBAAAADB
11.03.2002 BHL1AHL0
12.03.2002 0AB0C1AL
13.03.2002 0AAABADB
14.03.2002 L1CALBL2
15.03.2002 LOOLABA1
16.03.2002 BDBD0AD1
17.03.2002 BAAAOLLC
18.03.2002 29B1DLA9
19.03.2002 2BA02BDB
20.03.2002 9AA0LABA
21.03.2002 91AAABAA
22.03.2002 BO9OHLDA
23.03.2002 BLL0BBBA
24.03.2002 OALDDAAA
25.03.2002 OCAA2HBB
26.03.2002 AB21A1BL
27.03.2002 AB4HLAAD
28.03.2002 AAAAADBD
29.03.2002 AOBOBL2B
30.03.2002 ALBOL1AB
31.03.2002 AABB2AA0
01.04.2002 4CLOAALA
02.04.2002 HBB0L0BA
03.04.2002 HDADACAA
04.04.2002 0ACABALA
05.04.2002 0BO11A0B
06.04.2002 OLBHABAL
07.04.2002 O4AA0ALD
08.04.2002 LABOAL0D
09.04.2002 BAA0HBAB
10.04.2002 BDA0BBDB
11.04.2002 2AAD1AL0
12.04.2002 2B9AALAL
13.04.2002 1LL10BDB
14.04.2002 1ALHABL2
15.04.2002 1AAA4AA1
16.04.2002 1A2BBHD1
17.04.2002 C24BL1LC
18.04.2002 CHADBAA9
19.04.2002 9BBAABDB
20.04.2002 A0BAAHBA
21.04.2002 AAB241AA
22.04.2002 AAD49ADA
23.04.2002 AAAABBBA
24.04.2002 AB1BBLAA
25.04.2002 AHHBAABB
26.04.2002 ABAL0BBL
27.04.2002 AAOAALAD
28.04.2002 A102D9BD
29.04.2002 AOD41A2B
30.04.2002 AOD4LBAB
01.05.2002 LHA40BLA
02.05.2002 LA9AAABA
03.05.2002 BALBDDAA
04.05.2002 B1LB1BLA
05.05.2002 0OADAO0B
06.05.2002 LD2ABAAL
07.05.2002 LA42A0LD
08.05.2002 B9A4A10D
09.05.2002 BB9A9AAB
10.05.2002 CABA1ADB
11.05.2002 C1B9AHL0
12.05.2002 90DLL1AL
13.05.2002 9LALAADB
14.05.2002 BA1AABL2
15.05.2002 BCH2CBA1
16.05.2002 OBAABAD1
17.05.2002 ODOALLLC
18.05.2002 AAB9ALA9
19.05.2002 AODLHBDB
20.05.2002 ALDLAABA
21.05.2002 AAABCBAA
22.05.2002 AC1AALDA
23.05.2002 AL0B0BBA
24.05.2002 ADAAAAAA
25.05.2002 AAAAHHBB
26.05.2002 AB0CB1BL
27.05.2002 ALDODAAD
28.05.2002 AAAB2DBD
29.05.2002 AA1AAL2B
30.05.2002 DLCAA1AB
31.05.2002 DDOLHAA0
01.06.2002 LABABALA
02.06.2002 BBDBD0BA
03.06.2002 20AA2CAA
04.06.2002 2A1AAALA
05.06.2002 1A49OA0B
06.06.2002 1AAOABAL
07.06.2002 12BBBALD
08.06.2002 1HBA1L0D
09.06.2002 CBDBABAB
10.06.2002 O0DBABDB
11.06.2002 ABABOAL0
12.06.2002 AA1AALAL
13.06.2002 AA0CBBDB
14.06.2002 ABAO1BL2
15.06.2002 AHOBAAA1
16.06.2002 AA0A0HD1
17.06.2002 AADLA1LC
18.06.2002 A1AB4AA9
19.06.2002 AO1A9BDB
20.06.2002 AOCA1HBA
21.06.2002 ABO1A1AA
22.06.2002 A4B0BADA
23.06.2002 AAAAABBA
24.06.2002 AALA4LAA
25.06.2002 B1BL9ABB
26.06.2002 BOADBBBL
27.06.2002 LLCABLAD
28.06.2002 DAO1A9BD
29.06.2002 DCB00A2B
30.06.2002 4AL0ABAB
01.07.2002 11A0BBLA
02.07.2002 C01ABABA
03.07.2002 CLHAADAA
04.07.2002 9AAL0BLA
05.07.2002 9COBOO0B
06.07.2002 BB0ADAAL
07.07.2002 BDD110LD
08.07.2002 OAA0A10D
09.07.2002 OB1ABAAB
10.07.2002 AB1A0ADB
11.07.2002 AA0OOHL0
12.07.2002 ACA0D1AL
13.07.2002 ALAD1ADB
14.07.2002 ADLAABL2
15.07.2002 AAB1LBA1
16.07.2002 ABAHAAD1
17.07.2002 ALCAALLC
18.07.2002 AAOOCLA9
19.07.2002 AAB0ABDB
20.07.2002 LLB0AABA
21.07.2002 LDADLBAA
22.07.2002 DABAALDA
23.07.2002 D9A1BBBA
24.07.2002 D0AHCAAA
25.07.2002 BA9AAHBB
26.07.2002 BALB01BL
27.07.2002 AALBAAAD
28.07.2002 ABADHDBD
29.07.2002 4H2ABL2B
30.07.2002 O92A11AB
31.07.2002 L042AAA0
01.08.2002 OB0A0ALA
02.08.2002 OAA1A0BA
03.08.2002 AOAHHCAA
04.08.2002 ABLABALA
05.08.2002 AHBOLA0B
06.08.2002 AAAB2BAL
07.08.2002 AACDAALD
08.08.2002 A1OAOL0D
09.08.2002 AOB1ABAB
10.08.2002 AOB1BBDB
11.08.2002 ABA4LAL0
12.08.2002 A4BABLAL
13.08.2002 AAABABDB
14.08.2002 AAABOBL2
15.08.2002 A19DAAA1
16.08.2002 A0LABHD1
17.08.2002 BLL211LC
18.08.2002 BAA4AAA9
19.08.2002 LC2ABBDB
20.08.2002 AA2AOHBA
21.08.2002 AA49A1AA
22.08.2002 42ALDADA
23.08.2002 40BL1BBA
24.08.2002 HLBAALAA
25.08.2002 HAD2BABB
26.08.2002 0CAAABBL
27.08.2002 0L1A4LAD
28.08.2002 ODH999BD
29.08.2002 OAALBA2B
30.08.2002 L0ALABAB
31.08.2002 LBOBBOA0
01.09.2002 AAALABLA
02.09.2002 A1BL4ABA
03.09.2002 ALAA9DAA
04.09.2002 ADA2BBLA
05.09.2002 AA94LO0B
06.09.2002 ABLAAAAL
07.09.2002 A0L900LD
08.09.2002 AAALO10D
09.09.2002 AABLDAAB
10.09.2002 BL2LBADB
11.09.2002 BD4ALHL0
12.09.2002 LAABA1AL
13.09.2002 L9BA0ADB
14.09.2002 D0BAOBL2
15.09.2002 DBD9DBA1
16.09.2002 DAAO1AD1
17.09.2002 DA1BALLC
18.09.2002 BB4ALLA9
19.09.2002 BHABABDB
20.09.2002 09ABOABA
21.09.2002 OBOBDBAA
22.09.2002 OB0A2LDA
23.09.2002 LADCABBA
24.09.2002 LOAOLAAA
25.09.2002 BB1BAHBB
26.09.2002 B4HAB1BL
27.09.2002 0AALCAAD
28.09.2002 0AOBADBD
29.09.2002 L10A0L2B
30.09.2002 1ALAO1AB
01.10.2002 1OAL0ALA
02.10.2002 1LOAA0BA
03.10.2002 CA02HCAA
04.10.2002 C9D4BALA
05.10.2002 9BAALA0B
06.10.2002 BB192BAL
07.10.2002 BA0LAALD
08.10.2002 OOALOL0D
09.10.2002 OLAAABAB
10.10.2002 AAAABBDB
11.10.2002 ACLBLAL0
12.10.2002 ABBABLAL
13.10.2002 ADAAABDB
14.10.2002 AAC9OBL2
15.10.2002 ABOLAAA1
16.10.2002 ALBBBHD1
17.10.2002 A4AA11LC
18.10.2002 AABBAAA9
19.10.2002 AAAABBDB
20.10.2002 LDAAOHBA
21.10.2002 LAAAA1AA
22.10.2002 DB9CDADA
23.10.2002 DLLO1BBA
24.10.2002 DALBALAA
25.10.2002 DAAABABB
26.10.2002 BA2LABBL
27.10.2002 B24B4LAD
28.10.2002 AHAA99BD
29.10.2002 4BBCBA2B
30.10.2002 O0BCABAB
31.10.2002 LAB0BOA0
01.11.2002 BALCABLA
02.11.2002 OABO4ABA
03.11.2002 A2AB9DAA
04.11.2002 AHCABBLA
05.11.2002 ABOBLO0B
06.11.2002 AABBAAAL
07.11.2002 A1AA00LD
08.11.2002 AOBCO10D
09.11.2002 ADBODAAB
10.11.2002 ABAOBADB
11.11.2002 AHAALHL0
12.11.2002 AA9AA1AL
13.11.2002 AALL0ADB
14.11.2002 A1LBOBL2
15.11.2002 AOAADBA1
16.11.2002 AD211AD1
17.11.2002 BA40ALLC
18.11.2002 B9AALLA9
19.11.2002 LB9AABDB
20.11.2002 BABAOABA
21.11.2002 A1B0DBAA
22.11.2002 AODD2LDA
23.11.2002 4LAAABBA
24.11.2002 4A11LAAA
25.11.2002 HCH0AHBB
26.11.2002 0BAAB1BL
27.11.2002 0DBOCAAD
28.11.2002 OAB0ADBD
29.11.2002 OODD0L2B
30.11.2002 LLDDO1AB
01.12.2002 ACADBALA
02.12.2002 AB9AC0BA
03.12.2002 ADL1ACAA
04.12.2002 AAL00ALA
05.12.2002 ABAAAA0B
06.12.2002 ALBOHBAL
07.12.2002 AAA0BALD
08.12.2002 AAADLL0D
09.12.2002 AA9A2BAB
10.12.2002 BDBA0BDB
11.12.2002 BAB1AAL0
12.12.2002 LBDH4LAL
13.12.2002 L0AABBDB
14.12.2002 DA2OLBL2
15.12.2002 DA40BAA1
16.12.2002 DAADAHD1
17.12.2002 D2BAO1LC
18.12.2002 BHB1AAA9
19.12.2002 BBDHDBDB
20.12.2002 00DHLHBA
21.12.2002 0AAAB1AA
22.12.2002 OA1BAADA
23.12.2002 LAHB0BBA
24.12.2002 LBADALAA
25.12.2002 BHOADABB
26.12.2002 BA021BBL
27.12.2002 0AD4ALAD
28.12.2002 01AAB9BD
29.12.2002 LO1BAA2B
30.12.2002 1OCBOBAB
31.12.2002 1BOLDOA0
01.01.2003 0BLDABLA
02.01.2003 0AAA4ABA
03.01.2003 OA219DAA
04.01.2003 OB4HBBLA
05.01.2003 LHAALO0B
06.01.2003 LABBAAAL
07.01.2003 BABB00LD
08.01.2003 B1DDO10D
09.01.2003 0OAADAAB
10.01.2003 2OAABADB
11.01.2003 1B12LHL0
12.01.2003 14H4A1AL
13.01.2003 1AAA0ADB
14.01.2003 CAOBOBL2
15.01.2003 C10BDBA1
16.01.2003 9ODL1AD1
17.01.2003 9LAAALLC
18.01.2003 BA12LLA9
19.01.2003 BCH4ABDB
20.01.2003 AA04OABA
21.01.2003 AAAADBAA
22.01.2003 A1A92LDA
23.01.2003 A0LLABBA
24.01.2003 ALBLLAAA
25.01.2003 AAAAAHBB
26.01.2003 AC1BB1BL
27.01.2003 AL0ACAAD
28.01.2003 ADAAADBD
29.01.2003 AAA90L2B
30.01.2003 B0A9O1AB
31.01.2003 BBBOAAA0
01.02.2003 BA19BALA
02.02.2003 0CHLC0BA
03.02.2003 0LALACAA
04.02.2003 LDOA0ALA
05.02.2003 LAB2AA0B
06.02.2003 BBDAHBAL
07.02.2003 B0AABALD
08.02.2003 2A19LL0D
09.02.2003 2AHL2BAB
10.02.2003 9L0L0BDB
11.02.2003 BDABAAL0
12.02.2003 BAAA4LAL
13.02.2003 O9LBBBDB
14.02.2003 O0DALBL2
15.02.2003 AAAABAA1
16.02.2003 AA1CAHD1
17.02.2003 AA0OO1LC
18.02.2003 ABABAAA9
19.02.2003 AHAADBDB
20.02.2003 A9AALHBA
21.02.2003 A0BLB1AA
22.02.2003 ABABAADA
23.02.2003 AAAA0BBA
24.02.2003 AOCCALAA
25.02.2003 ABOODABB
26.02.2003 A4BA1BBL
27.02.2003 AAAAALAD
28.02.2003 AABLB9BD
01.03.2003 2LAB1BLA
02.03.2003 24OAAABA
03.03.2003 1A0CBDAA
04.03.2003 1ADOABLA
05.03.2003 11ABAO0B
06.03.2003 101A9AAL
07.03.2003 CL0LB0LD
08.03.2003 CAABL10D
09.03.2003 9CAAAAAB
10.03.2003 AAAAAADB
11.03.2003 AAL1AHL0
12.03.2003 A2B0C1AL
13.03.2003 A0AABADB
14.03.2003 ALCALBL2
15.03.2003 AAOLABA1
16.03.2003 ACBD0AD1
17.03.2003 ALAAOLLC
18.03.2003 ADB1DLA9
19.03.2003 AAA02BDB
20.03.2003 AHA0LABA
21.03.2003 ABAAABAA
22.03.2003 BA9OHLDA
23.03.2003 B1L0BBBA
24.03.2003 LLLDDAAA
25.03.2003 LDAA2HBB
26.03.2003 DA21A1BL
27.03.2003 DB4HLAAD
28.03.2003 D0AAADBD
29.03.2003 DABOBL2B
30.03.2003 H1BOL1AB
31.03.2003 0OBB2AA0
01.04.2003 CDLOAALA
02.04.2003 9AB0L0BA
03.04.2003 99ADACAA
04.04.2003 B0CABALA
05.04.2003 BBO11A0B
06.04.2003 OABHABAL
07.04.2003 OAAA0ALD
08.04.2003 ABBOAL0D
09.04.2003 AHA0HBAB
10.04.2003 A9A0BBDB
11.04.2003 ABAD1AL0
12.04.2003 AB9AALAL
13.04.2003 AAL10BDB
14.04.2003 AOLHABL2
15.04.2003 ABAA4AA1
16.04.2003 A42BBHD1
17.04.2003 AA4BL1LC
18.04.2003 AAADBAA9
19.04.2003 A1BAABDB
20.04.2003 DABAAHBA
21.04.2003 DOB241AA
22.04.2003 DLD49ADA
23.04.2003 B4AABBBA
24.04.2003 BA1BBLAA
25.04.2003 AAHBAABB
26.04.2003 A1AL0BBL
27.04.2003 40OAALAD
28.04.2003 4L02D9BD
29.04.2003 HAD41A2B
30.04.2003 BAD4LBAB
01.05.2003 AAA40BLA
02.05.2003 A29AAABA
03.05.2003 A0LBDDAA
04.05.2003 ABLB1BLA
05.05.2003 AAADAO0B
06.05.2003 AC2ABAAL
07.05.2003 AL42A0LD
08.05.2003 ADA4A10D
09.05.2003 AA9A9AAB
10.05.2003 AHBA1ADB
11.05.2003 ABB9AHL0
12.05.2003 AADLL1AL
13.05.2003 A1ALAADB
14.05.2003 BL1AABL2
15.05.2003 BDH2CBA1
16.05.2003 LAAABAD1
17.05.2003 L9OALLLC
18.05.2003 D0B9ALA9
19.05.2003 DADLHBDB
20.05.2003 41DLAABA
21.05.2003 4OABCBAA
22.05.2003 HD1AALDA
23.05.2003 HA0B0BBA
24.05.2003 09AAAAAA
25.05.2003 00AAHHBB
26.05.2003 OB0CB1BL
27.05.2003 OADODAAD
28.05.2003 LOAB2DBD
29.05.2003 LB1AAL2B
30.05.2003 BACAA1AB
31.05.2003 2COLHAA0
01.06.2003 ABBABALA
02.06.2003 ABDBD0BA
03.06.2003 AAAA2CAA
04.06.2003 AO1AAALA
05.06.2003 AB49OA0B
06.06.2003 A4AOABAL
07.06.2003 AABBBALD
08.06.2003 AABA1L0D
09.06.2003 A1DBABAB
10.06.2003 LADBABDB
11.06.2003 DBABOAL0
12.06.2003 DL1AALAL
13.06.2003 D40CBBDB
14.06.2003 DAAO1BL2
15.06.2003 BAOBAAA1
16.06.2003 B20A0HD1
17.06.2003 A0DLA1LC
18.06.2003 ALAB4AA9
19.06.2003 4A1A9BDB
20.06.2003 OACA1HBA
21.06.2003 LAO1A1AA
22.06.2003 LAB0BADA
23.06.2003 B2AAABBA
24.06.2003 BHLA4LAA
25.06.2003 0BBL9ABB
26.06.2003 0AADBBBL
27.06.2003 L1CABLAD
28.06.2003 BLO1A9BD
29.06.2003 BDB00A2B
30.06.2003 CBL0ABAB
01.07.2003 ABA0BBLA
02.07.2003 AA1ABABA
03.07.2003 A1HAADAA
04.07.2003 AOAL0BLA
05.07.2003 ADOBOO0B
06.07.2003 BA0ADAAL
07.07.2003 B9D110LD
08.07.2003 L0A0A10D
09.07.2003 LB1ABAAB
10.07.2003 A11A0ADB
11.07.2003 AO0OOHL0
12.07.2003 4DA0D1AL
13.07.2003 4AAD1ADB
14.07.2003 H9LAABL2
15.07.2003 HBB1LBA1
16.07.2003 0BAHAAD1
17.07.2003 0ACAALLC
18.07.2003 OOOOCLA9
19.07.2003 OBB0ABDB
20.07.2003 LAB0AABA
21.07.2003 LCADLBAA
22.07.2003 BBBAALDA
23.07.2003 2DA1BBBA
24.07.2003 2AAHCAAA
25.07.2003 1O9AAHBB
26.07.2003 1LLB01BL
27.07.2003 14LBAAAD
28.07.2003 1AADHDBD
29.07.2003 CA2ABL2B
30.07.2003 OD2A11AB
31.07.2003 AA42AAA0
01.08.2003 LB0A0ALA
02.08.2003 LLA1A0BA
03.08.2003 DAAHHCAA
04.08.2003 DALABALA
05.08.2003 DABOLA0B
06.08.2003 D2AB2BAL
07.08.2003 B0CDAALD
08.08.2003 BBOAOL0D
09.08.2003 AAB1ABAB
10.08.2003 0AB1BBDB
11.08.2003 OAA4LAL0
12.08.2003 OABABLAL
13.08.2003 L2ABABDB
14.08.2003 LHABOBL2
15.08.2003 BB9DAAA1
16.08.2003 BALABHD1
17.08.2003 01L211LC
18.08.2003 0LA4AAA9
19.08.2003 LD2ABBDB
20.08.2003 1B2AOHBA
21.08.2003 1H49A1AA
22.08.2003 CAALDADA
23.08.2003 CABL1BBA
24.08.2003 91BAALAA
25.08.2003 9OD2BABB
26.08.2003 BDAAABBL
27.08.2003 BA1A4LAD
28.08.2003 O9H999BD
29.08.2003 O0ALBA2B
30.08.2003 AAALABAB
31.08.2003 A1OBBOA0
01.09.2003 BOALABLA
02.09.2003 ALBL4ABA
03.09.2003 AAAA9DAA
04.09.2003 49A2BBLA
05.09.2003 4B94LO0B
06.09.2003 HBLAAAAL
07.09.2003 HAL900LD
08.09.2003 0OALO10D
09.09.2003 0BBLDAAB
10.09.2003 0A2LBADB
11.09.2003 0C4ALHL0
12.09.2003 LBABA1AL
13.09.2003 LDBA0ADB
14.09.2003 BABAOBL2
15.09.2003 BBD9DBA1
16.09.2003 2LAO1AD1
17.09.2003 241BALLC
18.09.2003 1A4ALLA9
19.09.2003 1AABABDB
20.09.2003 BDABOABA
21.09.2003 OAOBDBAA
22.09.2003 OB0A2LDA
23.09.2003 ALDCABBA
24.09.2003 AAAOLAAA
25.09.2003 AA1BAHBB
26.09.2003 AAHAB1BL
27.09.2003 A2ALCAAD
28.09.2003 A0OBADBD
29.09.2003 AB0A0L2B
30.09.2003 A0LAO1AB
01.10.2003 AAAL0ALA
02.10.2003 A1OAA0BA
03.10.2003 AL02HCAA
04.10.2003 ADD4BALA
05.10.2003 AAAALA0B
06.10.2003 BB192BAL
07.10.2003 B00LAALD
08.10.2003 LAALOL0D
09.10.2003 LAAAABAB
10.10.2003 ALAABBDB
11.10.2003 ADLBLAL0
12.10.2003 4ABABLAL
13.10.2003 49AAABDB
14.10.2003 H0C9OBL2
15.10.2003 HBOLAAA1
16.10.2003 0ABBBHD1
17.10.2003 0AAA11LC
18.10.2003 OBBBAAA9
19.10.2003 OHAABBDB
20.10.2003 L9AAOHBA
21.10.2003 LBAAA1AA
22.10.2003 BB9CDADA
23.10.2003 BALO1BBA
24.10.2003 2OLBALAA
25.10.2003 2BAABABB
26.10.2003 142LABBL
27.10.2003 1A4B4LAD
28.10.2003 1AAA99BD
29.10.2003 C1BCBA2B
30.10.2003 OABCABAB
31.10.2003 AOB0BOA0
01.11.2003 BLLCABLA
02.11.2003 L4BO4ABA
03.11.2003 DAAB9DAA
04.11.2003 DACABBLA
05.11.2003 D1OBLO0B
06.11.2003 D0BBAAAL
07.11.2003 BLAA00LD
08.11.2003 BABCO10D
09.11.2003 ACBODAAB
10.11.2003 0AAOBADB
11.11.2003 OAAALHL0
12.11.2003 O29AA1AL
13.11.2003 L0LL0ADB
14.11.2003 LBLBOBL2
15.11.2003 BAAADBA1
16.11.2003 BC211AD1
17.11.2003 0L40ALLC
18.11.2003 0DAALLA9
19.11.2003 LA9AABDB
20.11.2003 1HBAOABA
21.11.2003 1BB0DBAA
22.11.2003 1ADD2LDA
23.11.2003 C1AAABBA
24.11.2003 CL11LAAA
25.11.2003 9DH0AHBB
26.11.2003 BAAAB1BL
27.11.2003 B9BOCAAD
28.11.2003 O0B0ADBD
29.11.2003 OADD0L2B
30.11.2003 A1DDO1AB
01.12.2003 BDADBALA
02.12.2003 AA9AC0BA
03.12.2003 A9L1ACAA
04.12.2003 40L00ALA
05.12.2003 4BAAAA0B
06.12.2003 HABOHBAL
07.12.2003 HOA0BALD
08.12.2003 0BADLL0D
09.12.2003 0H9A2BAB
10.12.2003 09BA0BDB
11.12.2003 0BB1AAL0
12.12.2003 LBDH4LAL
13.12.2003 LAAABBDB
14.12.2003 BO2OLBL2
15.12.2003 BB40BAA1
16.12.2003 24ADAHD1
17.12.2003 2ABAO1LC
18.12.2003 1AB1AAA9
19.12.2003 11DHDBDB
20.12.2003 BADHLHBA
21.12.2003 BOAAB1AA
22.12.2003 OL1BAADA
23.12.2003 A4HB0BBA
24.12.2003 AAADALAA
25.12.2003 AAOADABB
26.12.2003 A2021BBL
27.12.2003 A0D4ALAD
28.12.2003 ALAAB9BD
29.12.2003 AA1BAA2B
30.12.2003 AACBOBAB
31.12.2003 AAOLDOA0
01.01.2004 BBLDABLA
02.01.2004 BLAA4ABA
03.01.2004 O4219DAA
04.01.2004 OA4HBBLA
05.01.2004 AAAALO0B
06.01.2004 A2BBAAAL
07.01.2004 A0BB00LD
08.01.2004 ABDDO10D
09.01.2004 AAAADAAB
10.01.2004 AAAABADB
11.01.2004 AA12LHL0
12.01.2004 AAH4A1AL
13.01.2004 A2AA0ADB
14.01.2004 AHOBOBL2
15.01.2004 AB0BDBA1
16.01.2004 AADL1AD1
17.01.2004 A1AAALLC
18.01.2004 BL12LLA9
19.01.2004 BDH4ABDB
20.01.2004 BB04OABA
21.01.2004 BHAADBAA
22.01.2004 ABA92LDA
23.01.2004 AALLABBA
24.01.2004 41BLLAAA
25.01.2004 4OAAAHBB
26.01.2004 HD1BB1BL
27.01.2004 HA0ACAAD
28.01.2004 09AAADBD
29.01.2004 00A90L2B
30.01.2004 0AA9O1AB
31.01.2004 01BOAAA0
01.02.2004 AO19BALA
02.02.2004 ADHLC0BA
03.02.2004 AAALACAA
04.02.2004 A9OA0ALA
05.02.2004 ABB2AA0B
06.02.2004 ABDAHBAL
07.02.2004 AAAABALD
08.02.2004 AO19LL0D
09.02.2004 ABHL2BAB
10.02.2004 AA0L0BDB
11.02.2004 BCABAAL0
12.02.2004 BBAA4LAL
13.02.2004 LDLBBBDB
14.02.2004 LADALBL2
15.02.2004 DOAABAA1
16.02.2004 DL1CAHD1
17.02.2004 D40OO1LC
18.02.2004 DAABAAA9
19.02.2004 BAAADBDB
20.02.2004 HDAALHBA
21.02.2004 0ABLB1AA
22.02.2004 0BABAADA
23.02.2004 OLAA0BBA
24.02.2004 OACCALAA
25.02.2004 LAOODABB
26.02.2004 LABA1BBL
27.02.2004 B2AAALAD
28.02.2004 B0BLB9BD
01.03.2004 AAAB1BLA
02.03.2004 AAOAAABA
03.03.2004 A20CBDAA
04.03.2004 AHDOABLA
05.03.2004 ABABAO0B
06.03.2004 AA1A9AAL
07.03.2004 A10LB0LD
08.03.2004 ALABL10D
09.03.2004 ADAAAAAB
10.03.2004 DBAAAADB
11.03.2004 DHL1AHL0
12.03.2004 BAB0C1AL
13.03.2004 BAAABADB
14.03.2004 A1CALBL2
15.03.2004 AOOLABA1
16.03.2004 4DBD0AD1
17.03.2004 4AAAOLLC
18.03.2004 H9B1DLA9
19.03.2004 HBA02BDB
20.03.2004 BAA0LABA
21.03.2004 B1AAABAA
22.03.2004 0O9OHLDA
23.03.2004 0LL0BBBA
24.03.2004 LALDDAAA
25.03.2004 LCAA2HBB
26.03.2004 BB21A1BL
27.03.2004 BB4HLAAD
28.03.2004 2AAAADBD
29.03.2004 2OBOBL2B
30.03.2004 9LBOL1AB
31.03.2004 BABB2AA0
01.04.2004 ACLOAALA
02.04.2004 ABB0L0BA
03.04.2004 ADADACAA
04.04.2004 BACABALA
05.04.2004 BBO11A0B
06.04.2004 LLBHABAL
07.04.2004 L4AA0ALD
08.04.2004 DABOAL0D
09.04.2004 DAA0HBAB
10.04.2004 4DA0BBDB
11.04.2004 HAAD1AL0
12.04.2004 HB9AALAL
13.04.2004 0LL10BDB
14.04.2004 0ALHABL2
15.04.2004 OAAA4AA1
16.04.2004 OA2BBHD1
17.04.2004 L24BL1LC
18.04.2004 LHADBAA9
19.04.2004 BBBAABDB
20.04.2004 B0BAAHBA
21.04.2004 2AB241AA
22.04.2004 2AD49ADA
23.04.2004 1AAABBBA
24.04.2004 1B1BBLAA
25.04.2004 1HHBAABB
26.04.2004 1BAL0BBL
27.04.2004 CAOAALAD
28.04.2004 C102D9BD
29.04.2004 9OD41A2B
30.04.2004 AOD4LBAB
01.05.2004 DHA40BLA
02.05.2004 DA9AAABA
03.05.2004 DALBDDAA
04.05.2004 D1LB1BLA
05.05.2004 BOADAO0B
06.05.2004 AD2ABAAL
07.05.2004 AA42A0LD
08.05.2004 49A4A10D
09.05.2004 4B9A9AAB
10.05.2004 LABA1ADB
11.05.2004 L1B9AHL0
12.05.2004 B0DLL1AL
13.05.2004 BLALAADB
14.05.2004 0A1AABL2
15.05.2004 0CH2CBA1
16.05.2004 LBAABAD1
17.05.2004 LDOALLLC
18.05.2004 BAB9ALA9
19.05.2004 BODLHBDB
20.05.2004 CLDLAABA
21.05.2004 CAABCBAA
22.05.2004 9C1AALDA
23.05.2004 9L0B0BBA
24.05.2004 BDAAAAAA
25.05.2004 BAAAHHBB
26.05.2004 OB0CB1BL
27.05.2004 OLDODAAD
28.05.2004 AAAB2DBD
29.05.2004 AA1AAL2B
30.05.2004 ALCAA1AB
31.05.2004 ADOLHAA0
01.06.2004 AABABALA
02.06.2004 4BDBD0BA
03.06.2004 H0AA2CAA
04.06.2004 HA1AAALA
05.06.2004 0A49OA0B
06.06.2004 0AAOABAL
07.06.2004 O2BBBALD
08.06.2004 OHBA1L0D
09.06.2004 LBDBABAB
10.06.2004 L0DBABDB
11.06.2004 BBABOAL0
12.06.2004 BA1AALAL
13.06.2004 2A0CBBDB
14.06.2004 2BAO1BL2
15.06.2004 1HOBAAA1
16.06.2004 1A0A0HD1
17.06.2004 1ADLA1LC
18.06.2004 11AB4AA9
19.06.2004 CO1A9BDB
20.06.2004 OOCA1HBA
21.06.2004 ABO1A1AA
22.06.2004 A4B0BADA
23.06.2004 AAAAABBA
24.06.2004 AALA4LAA
25.06.2004 A1BL9ABB
26.06.2004 AOADBBBL
27.06.2004 ALCABLAD
28.06.2004 AAO1A9BD
29.06.2004 ACB00A2B
30.06.2004 AAL0ABAB
01.07.2004 O1A0BBLA
02.07.2004 L01ABABA
03.07.2004 LLHAADAA
04.07.2004 BAAL0BLA
05.07.2004 BCOBOO0B
06.07.2004 0B0ADAAL
07.07.2004 0DD110LD
08.07.2004 LAA0A10D
09.07.2004 LB1ABAAB
10.07.2004 1B1A0ADB
11.07.2004 1A0OOHL0
12.07.2004 CCA0D1AL
13.07.2004 CLAD1ADB
14.07.2004 9DLAABL2
15.07.2004 9AB1LBA1
16.07.2004 BBAHAAD1
17.07.2004 BLCAALLC
18.07.2004 OAOOCLA9
19.07.2004 OAB0ABDB
20.07.2004 ALB0AABA
21.07.2004 ADADLBAA
22.07.2004 AABAALDA
23.07.2004 A9A1BBBA
24.07.2004 A0AHCAAA
25.07.2004 AA9AAHBB
26.07.2004 AALB01BL
27.07.2004 AALBAAAD
28.07.2004 ABADHDBD
29.07.2004 AH2ABL2B
30.07.2004 L92A11AB
31.07.2004 D042AAA0
01.08.2004 LB0A0ALA
02.08.2004 LAA1A0BA
03.08.2004 BOAHHCAA
04.08.2004 BBLABALA
05.08.2004 2HBOLA0B
06.08.2004 2AAB2BAL
07.08.2004 1ACDAALD
08.08.2004 11OAOL0D
09.08.2004 1OB1ABAB
10.08.2004 BOB1BBDB
11.08.2004 OBA4LAL0
12.08.2004 O4BABLAL
13.08.2004 AAABABDB
14.08.2004 AAABOBL2
15.08.2004 A19DAAA1
16.08.2004 A0LABHD1
17.08.2004 ALL211LC
18.08.2004 AAA4AAA9
19.08.2004 AC2ABBDB
20.08.2004 AA2AOHBA
21.08.2004 AA49A1AA
22.08.2004 A2ALDADA
23.08.2004 A0BL1BBA
24.08.2004 ALBAALAA
25.08.2004 AAD2BABB
26.08.2004 BCAAABBL
27.08.2004 BL1A4LAD
28.08.2004 LDH999BD
29.08.2004 LAALBA2B
30.08.2004 A0ALABAB
31.08.2004 ABOBBOA0
01.09.2004 1AALABLA
02.09.2004 11BL4ABA
03.09.2004 1LAA9DAA
04.09.2004 CDA2BBLA
05.09.2004 CA94LO0B
06.09.2004 9BLAAAAL
07.09.2004 90L900LD
08.09.2004 BAALO10D
09.09.2004 BABLDAAB
10.09.2004 AL2LBADB
11.09.2004 AD4ALHL0
12.09.2004 AAABA1AL
13.09.2004 A9BA0ADB
14.09.2004 A0BAOBL2
15.09.2004 ABD9DBA1
16.09.2004 AAAO1AD1
17.09.2004 AA1BALLC
18.09.2004 AB4ALLA9
19.09.2004 AHABABDB
20.09.2004 B9ABOABA
21.09.2004 LBOBDBAA
22.09.2004 LB0A2LDA
23.09.2004 DADCABBA
24.09.2004 DOAOLAAA
25.09.2004 DB1BAHBB
26.09.2004 D4HAB1BL
27.09.2004 BAALCAAD
28.09.2004 BAOBADBD
29.09.2004 A10A0L2B
30.09.2004 0ALAO1AB
01.10.2004 OOAL0ALA
02.10.2004 OLOAA0BA
03.10.2004 LA02HCAA
04.10.2004 L9D4BALA
05.10.2004 BBAALA0B
06.10.2004 0B192BAL
07.10.2004 0A0LAALD
08.10.2004 LOALOL0D
09.10.2004 LLAAABAB
10.10.2004 1AAABBDB
11.10.2004 1CLBLAL0
12.10.2004 CBBABLAL
13.10.2004 CDAAABDB
14.10.2004 9AC9OBL2
15.10.2004 9BOLAAA1
16.10.2004 BLBBBHD1
17.10.2004 B4AA11LC
18.10.2004 OABBAAA9
19.10.2004 OAAABBDB
20.10.2004 ADAAOHBA
21.10.2004 AAAAA1AA
22.10.2004 AB9CDADA
23.10.2004 ALLO1BBA
24.10.2004 AALBALAA
25.10.2004 AAAABABB
26.10.2004 AA2LABBL
27.10.2004 A24B4LAD
28.10.2004 AHAA99BD
29.10.2004 ABBCBA2B
30.10.2004 L0BCABAB
31.10.2004 DAB0BOA0
01.11.2004 0ALCABLA
02.11.2004 LABO4ABA
03.11.2004 B2AB9DAA
04.11.2004 BHCABBLA
05.11.2004 2BOBLO0B
06.11.2004 2ABBAAAL
07.11.2004 11AA00LD
08.11.2004 1OBCO10D
09.11.2004 1DBODAAB
10.11.2004 BBAOBADB
11.11.2004 OHAALHL0
12.11.2004 OA9AA1AL
13.11.2004 AALL0ADB
14.11.2004 A1LBOBL2
15.11.2004 AOAADBA1
16.11.2004 AD211AD1
17.11.2004 AA40ALLC
18.11.2004 A9AALLA9
19.11.2004 AB9AABDB
20.11.2004 AABAOABA
21.11.2004 A1B0DBAA
22.11.2004 AODD2LDA
23.11.2004 ALAAABBA
24.11.2004 AA11LAAA
25.11.2004 ACH0AHBB
26.11.2004 BBAAB1BL
27.11.2004 BDBOCAAD
28.11.2004 LAB0ADBD
29.11.2004 LODD0L2B
30.11.2004 ALDDO1AB
01.12.2004 1CADBALA
02.12.2004 1B9AC0BA
03.12.2004 1DL1ACAA
04.12.2004 CAL00ALA
05.12.2004 CBAAAA0B
06.12.2004 9LBOHBAL
07.12.2004 9AA0BALD
08.12.2004 BAADLL0D
09.12.2004 BA9A2BAB
10.12.2004 ADBA0BDB
11.12.2004 AAB1AAL0
12.12.2004 ABDH4LAL
13.12.2004 A0AABBDB
14.12.2004 AA2OLBL2
15.12.2004 AA40BAA1
16.12.2004 AAADAHD1
17.12.2004 A2BAO1LC
18.12.2004 AHB1AAA9
19.12.2004 ABDHDBDB
20.12.2004 B0DHLHBA
21.12.2004 BAAAB1AA
22.12.2004 LA1BAADA
23.12.2004 DAHB0BBA
24.12.2004 DBADALAA
25.12.2004 DHOADABB
26.12.2004 DA021BBL
27.12.2004 BAD4ALAD
28.12.2004 B1AAB9BD
29.12.2004 AO1BAA2B
30.12.2004 0OCBOBAB
31.12.2004 OBOLDOA0
01.01.2005 BBLDABLA
02.01.2005 BAAA4ABA
03.01.2005 LA219DAA
04.01.2005 LB4HBBLA
05.01.2005 DHAALO0B
06.01.2005 DABBAAAL
07.01.2005 DABB00LD
08.01.2005 D1DDO10D
09.01.2005 BOAADAAB
10.01.2005 HOAABADB
11.01.2005 0B12LHL0
12.01.2005 04H4A1AL
13.01.2005 OAAA0ADB
14.01.2005 LAOBOBL2
15.01.2005 L10BDBA1
16.01.2005 BODL1AD1
17.01.2005 BLAAALLC
18.01.2005 0A12LLA9
19.01.2005 0CH4ABDB
20.01.2005 1A04OABA
21.01.2005 1AAADBAA
22.01.2005 11A92LDA
23.01.2005 10LLABBA
24.01.2005 CLBLLAAA
25.01.2005 CAAAAHBB
26.01.2005 9C1BB1BL
27.01.2005 9L0ACAAD
28.01.2005 BDAAADBD
29.01.2005 BAA90L2B
30.01.2005 A0A9O1AB
31.01.2005 ABBOAAA0
01.02.2005 DA19BALA
02.02.2005 BCHLC0BA
03.02.2005 BLALACAA
04.02.2005 ADOA0ALA
05.02.2005 AAB2AA0B
06.02.2005 4BDAHBAL
07.02.2005 40AABALD
08.02.2005 HA19LL0D
09.02.2005 HAHL2BAB
10.02.2005 BL0L0BDB
11.02.2005 0DABAAL0
12.02.2005 0AAA4LAL
13.02.2005 L9LBBBDB
14.02.2005 L0DALBL2
15.02.2005 BAAABAA1
16.02.2005 BA1CAHD1
17.02.2005 2A0OO1LC
18.02.2005 2BABAAA9
19.02.2005 1HAADBDB
20.02.2005 99AALHBA
21.02.2005 B0BLB1AA
22.02.2005 BBABAADA
23.02.2005 OAAA0BBA
24.02.2005 OOCCALAA
25.02.2005 ABOODABB
26.02.2005 A4BA1BBL
27.02.2005 AAAAALAD
28.02.2005 AABLB9BD
01.03.2005 HLAB1BLA
02.03.2005 H4OAAABA
03.03.2005 0A0CBDAA
04.03.2005 0ADOABLA
05.03.2005 O1ABAO0B
06.03.2005 O01A9AAL
07.03.2005 LL0LB0LD
08.03.2005 LAABL10D
09.03.2005 BCAAAAAB
10.03.2005 2AAAAADB
11.03.2005 2AL1AHL0
12.03.2005 12B0C1AL
13.03.2005 10AABADB
14.03.2005 1LCALBL2
15.03.2005 1AOLABA1
16.03.2005 CCBD0AD1
17.03.2005 CLAAOLLC
18.03.2005 9DB1DLA9
19.03.2005 9AA02BDB
20.03.2005 AHA0LABA
21.03.2005 ABAAABAA
22.03.2005 AA9OHLDA
23.03.2005 A1L0BBBA
24.03.2005 ALLDDAAA
25.03.2005 ADAA2HBB
26.03.2005 AA21A1BL
27.03.2005 AB4HLAAD
28.03.2005 A0AAADBD
29.03.2005 AABOBL2B
30.03.2005 A1BOL1AB
31.03.2005 BOBB2AA0
01.04.2005 LDLOAALA
02.04.2005 BAB0L0BA
03.04.2005 B9ADACAA
04.04.2005 00CABALA
05.04.2005 0BO11A0B
06.04.2005 LABHABAL
07.04.2005 LAAA0ALD
08.04.2005 BBBOAL0D
09.04.2005 2HA0HBAB
10.04.2005 C9A0BBDB
11.04.2005 9BAD1AL0
12.04.2005 9B9AALAL
13.04.2005 BAL10BDB
14.04.2005 BOLHABL2
15.04.2005 OBAA4AA1
16.04.2005 O42BBHD1
17.04.2005 AA4BL1LC
18.04.2005 AAADBAA9
19.04.2005 A1BAABDB
20.04.2005 AABAAHBA
21.04.2005 AOB241AA
22.04.2005 ALD49ADA
23.04.2005 A4AABBBA
24.04.2005 AA1BBLAA
25.04.2005 AAHBAABB
26.04.2005 A1AL0BBL
27.04.2005 A0OAALAD
28.04.2005 AL02D9BD
29.04.2005 AAD41A2B
30.04.2005 DAD4LBAB
01.05.2005 BAA40BLA
02.05.2005 B29AAABA
03.05.2005 20LBDDAA
04.05.2005 2BLB1BLA
05.05.2005 1AADAO0B
06.05.2005 1C2ABAAL
07.05.2005 1L42A0LD
08.05.2005 CDA4A10D
09.05.2005 CA9A9AAB
10.05.2005 AHBA1ADB
11.05.2005 ABB9AHL0
12.05.2005 AADLL1AL
13.05.2005 A1ALAADB
14.05.2005 AL1AABL2
15.05.2005 ADH2CBA1
16.05.2005 AAAABAD1
17.05.2005 A9OALLLC
18.05.2005 A0B9ALA9
19.05.2005 AADLHBDB
20.05.2005 A1DLAABA
21.05.2005 AOABCBAA
22.05.2005 AD1AALDA
23.05.2005 AA0B0BBA
24.05.2005 B9AAAAAA
25.05.2005 B0AAHHBB
26.05.2005 LB0CB1BL
27.05.2005 LADODAAD
28.05.2005 DOAB2DBD
29.05.2005 DB1AAL2B
30.05.2005 4ACAA1AB
31.05.2005 HCOLHAA0
01.06.2005 1BBABALA
02.06.2005 CBDBD0BA
03.06.2005 9AAA2CAA
04.06.2005 9O1AAALA
05.06.2005 BB49OA0B
06.06.2005 B4AOABAL
07.06.2005 OABBBALD
08.06.2005 OABA1L0D
09.06.2005 A1DBABAB
10.06.2005 AADBABDB
11.06.2005 ABABOAL0
12.06.2005 AL1AALAL
13.06.2005 A40CBBDB
14.06.2005 AAAO1BL2
15.06.2005 AAOBAAA1
16.06.2005 A20A0HD1
17.06.2005 A0DLA1LC
18.06.2005 ALAB4AA9
19.06.2005 AA1A9BDB
20.06.2005 LACA1HBA
21.06.2005 DAO1A1AA
22.06.2005 DAB0BADA
23.06.2005 D2AAABBA
24.06.2005 DHLA4LAA
25.06.2005 BBBL9ABB
26.06.2005 BAADBBBL
27.06.2005 A1CABLAD
28.06.2005 4LO1A9BD
29.06.2005 4DB00A2B
30.06.2005 LBL0ABAB
01.07.2005 OBA0BBLA
02.07.2005 AA1ABABA
03.07.2005 A1HAADAA
04.07.2005 AOAL0BLA
05.07.2005 ADOBOO0B
06.07.2005 AA0ADAAL
07.07.2005 A9D110LD
08.07.2005 A0A0A10D
09.07.2005 AB1ABAAB
10.07.2005 A11A0ADB
11.07.2005 AO0OOHL0
12.07.2005 ADA0D1AL
13.07.2005 AAAD1ADB
14.07.2005 A9LAABL2
15.07.2005 ABB1LBA1
16.07.2005 BBAHAAD1
17.07.2005 BACAALLC
18.07.2005 LOOOCLA9
19.07.2005 LBB0ABDB
20.07.2005 AAB0AABA
21.07.2005 ACADLBAA
22.07.2005 4BBAALDA
23.07.2005 HDA1BBBA
24.07.2005 HAAHCAAA
25.07.2005 0O9AAHBB
26.07.2005 0LLB01BL
27.07.2005 O4LBAAAD
28.07.2005 OAADHDBD
29.07.2005 LA2ABL2B
30.07.2005 LD2A11AB
31.07.2005 BA42AAA0
01.08.2005 AB0A0ALA
02.08.2005 ALA1A0BA
03.08.2005 AAAHHCAA
04.08.2005 AALABALA
05.08.2005 AABOLA0B
06.08.2005 A2AB2BAL
07.08.2005 A0CDAALD
08.08.2005 ABOAOL0D
09.08.2005 AAB1ABAB
10.08.2005 BAB1BBDB
11.08.2005 LAA4LAL0
12.08.2005 LABABLAL
13.08.2005 D2ABABDB
14.08.2005 DHABOBL2
15.08.2005 DB9DAAA1
16.08.2005 DALABHD1
17.08.2005 B1L211LC
18.08.2005 BLA4AAA9
19.08.2005 AD2ABBDB
20.08.2005 OB2AOHBA
21.08.2005 OH49A1AA
22.08.2005 LAALDADA
23.08.2005 LABL1BBA
24.08.2005 B1BAALAA
25.08.2005 BOD2BABB
26.08.2005 0DAAABBL
27.08.2005 0A1A4LAD
28.08.2005 L9H999BD
29.08.2005 L0ALBA2B
30.08.2005 1AALABAB
31.08.2005 11OBBOA0
01.09.2005 AOALABLA
02.09.2005 ALBL4ABA
03.09.2005 AAAA9DAA
04.09.2005 A9A2BBLA
05.09.2005 AB94LO0B
06.09.2005 ABLAAAAL
07.09.2005 AAL900LD
08.09.2005 BOALO10D
09.09.2005 BBBLDAAB
10.09.2005 BA2LBADB
11.09.2005 BC4ALHL0
12.09.2005 ABABA1AL
13.09.2005 ADBA0ADB
14.09.2005 4ABAOBL2
15.09.2005 4BD9DBA1
16.09.2005 HLAO1AD1
17.09.2005 H41BALLC
18.09.2005 0A4ALLA9
19.09.2005 0AABABDB
20.09.2005 0DABOABA
21.09.2005 LAOBDBAA
22.09.2005 LB0A2LDA
23.09.2005 BLDCABBA
24.09.2005 BAAOLAAA
25.09.2005 2A1BAHBB
26.09.2005 2AHAB1BL
27.09.2005 12ALCAAD
28.09.2005 10OBADBD
29.09.2005 1B0A0L2B
30.09.2005 B0LAO1AB
01.10.2005 OAAL0ALA
02.10.2005 O1OAA0BA
03.10.2005 AL02HCAA
04.10.2005 ADD4BALA
05.10.2005 AAAALA0B
06.10.2005 AB192BAL
07.10.2005 A00LAALD
08.10.2005 AAALOL0D
09.10.2005 AAAAABAB
10.10.2005 ALAABBDB
11.10.2005 ADLBLAL0
12.10.2005 AABABLAL
13.10.2005 A9AAABDB
14.10.2005 A0C9OBL2
15.10.2005 ABOLAAA1
16.10.2005 BABBBHD1
17.10.2005 BAAA11LC
18.10.2005 LBBBAAA9
19.10.2005 LHAABBDB
20.10.2005 A9AAOHBA
21.10.2005 ABAAA1AA
22.10.2005 4B9CDADA
23.10.2005 4ALO1BBA
24.10.2005 HOLBALAA
25.10.2005 HBAABABB
26.10.2005 042LABBL
27.10.2005 0A4B4LAD
28.10.2005 OAAA99BD
29.10.2005 L1BCBA2B
30.10.2005 LABCABAB
31.10.2005 BOB0BOA0
01.11.2005 ALLCABLA
02.11.2005 A4BO4ABA
03.11.2005 AAAB9DAA
04.11.2005 AACABBLA
05.11.2005 A1OBLO0B
06.11.2005 A0BBAAAL
07.11.2005 ALAA00LD
08.11.2005 AABCO10D
09.11.2005 ACBODAAB
10.11.2005 BAAOBADB
11.11.2005 LAAALHL0
12.11.2005 L29AA1AL
13.11.2005 D0LL0ADB
14.11.2005 DBLBOBL2
15.11.2005 DAAADBA1
16.11.2005 DC211AD1
17.11.2005 BL40ALLC
18.11.2005 BDAALLA9
19.11.2005 AA9AABDB
20.11.2005 0HBAOABA
21.11.2005 OBB0DBAA
22.11.2005 OADD2LDA
23.11.2005 L1AAABBA
24.11.2005 LL11LAAA
25.11.2005 BDH0AHBB
26.11.2005 0AAAB1BL
27.11.2005 09BOCAAD
28.11.2005 L0B0ADBD
29.11.2005 LADD0L2B
30.11.2005 11DDO1AB
01.12.2005 ADADBALA
02.12.2005 AA9AC0BA
03.12.2005 A9L1ACAA
04.12.2005 A0L00ALA
05.12.2005 ABAAAA0B
06.12.2005 AABOHBAL
07.12.2005 AOA0BALD
08.12.2005 BBADLL0D
09.12.2005 BH9A2BAB
10.12.2005 B9BA0BDB
11.12.2005 BBB1AAL0
12.12.2005 ABDH4LAL
13.12.2005 AAAABBDB
14.12.2005 4O2OLBL2
15.12.2005 4B40BAA1
16.12.2005 H4ADAHD1
17.12.2005 HABAO1LC
18.12.2005 0AB1AAA9
19.12.2005 01DHDBDB
20.12.2005 0ADHLHBA
21.12.2005 0OAAB1AA
22.12.2005 LL1BAADA
23.12.2005 B4HB0BBA
24.12.2005 BAADALAA
25.12.2005 2AOADABB
26.12.2005 22021BBL
27.12.2005 10D4ALAD
28.12.2005 1LAAB9BD
29.12.2005 1A1BAA2B
30.12.2005 BACBOBAB
31.12.2005 OAOLDOA0
01.01.2006 0BLDABLA
02.01.2006 0LAA4ABA
03.01.2006 L4219DAA
04.01.2006 LA4HBBLA
05.01.2006 BAAALO0B
06.01.2006 B2BBAAAL
07.01.2006 20BB00LD
08.01.2006 2BDDO10D
09.01.2006 1AAADAAB
10.01.2006 9AAABADB
11.01.2006 BA12LHL0
12.01.2006 BAH4A1AL
13.01.2006 O2AA0ADB
14.01.2006 AHOBOBL2
15.01.2006 AB0BDBA1
16.01.2006 AADL1AD1
17.01.2006 A1AAALLC
18.01.2006 AL12LLA9
19.01.2006 ADH4ABDB
20.01.2006 AB04OABA
21.01.2006 AHAADBAA
22.01.2006 ABA92LDA
23.01.2006 AALLABBA
24.01.2006 A1BLLAAA
25.01.2006 AOAAAHBB
26.01.2006 AD1BB1BL
27.01.2006 AA0ACAAD
28.01.2006 B9AAADBD
29.01.2006 B0A90L2B
30.01.2006 BAA9O1AB
31.01.2006 B1BOAAA0
01.02.2006 2O19BALA
02.02.2006 1DHLC0BA
03.02.2006 1AALACAA
04.02.2006 19OA0ALA
05.02.2006 1BB2AA0B
06.02.2006 CBDAHBAL
07.02.2006 CAAABALD
08.02.2006 9O19LL0D
09.02.2006 9BHL2BAB
10.02.2006 AA0L0BDB
11.02.2006 ACABAAL0
12.02.2006 ABAA4LAL
13.02.2006 ADLBBBDB
14.02.2006 AADALBL2
15.02.2006 AOAABAA1
16.02.2006 AL1CAHD1
17.02.2006 A40OO1LC
18.02.2006 AAABAAA9
19.02.2006 AAAADBDB
20.02.2006 ADAALHBA
21.02.2006 BABLB1AA
22.02.2006 BBABAADA
23.02.2006 LLAA0BBA
24.02.2006 LACCALAA
25.02.2006 DAOODABB
26.02.2006 DABA1BBL
27.02.2006 D2AAALAD
28.02.2006 D0BLB9BD
01.03.2006 9AAB1BLA
02.03.2006 9AOAAABA
03.03.2006 B20CBDAA
04.03.2006 BHDOABLA
05.03.2006 OBABAO0B
06.03.2006 OA1A9AAL
07.03.2006 A10LB0LD
08.03.2006 ALABL10D
09.03.2006 ADAAAAAB
10.03.2006 ABAAAADB
11.03.2006 AHL1AHL0
12.03.2006 AAB0C1AL
13.03.2006 AAAABADB
14.03.2006 A1CALBL2
15.03.2006 AOOLABA1
16.03.2006 ADBD0AD1
17.03.2006 AAAAOLLC
18.03.2006 A9B1DLA9
19.03.2006 ABA02BDB
20.03.2006 DAA0LABA
21.03.2006 D1AAABAA
22.03.2006 BO9OHLDA
23.03.2006 BLL0BBBA
24.03.2006 AALDDAAA
25.03.2006 ACAA2HBB
26.03.2006 4B21A1BL
27.03.2006 4B4HLAAD
28.03.2006 HAAAADBD
29.03.2006 HOBOBL2B
30.03.2006 BLBOL1AB
31.03.2006 0ABB2AA0
01.04.2006 ACLOAALA
02.04.2006 ABB0L0BA
03.04.2006 ADADACAA
04.04.2006 AACABALA
05.04.2006 ABO11A0B
06.04.2006 ALBHABAL
07.04.2006 A4AA0ALD
08.04.2006 AABOAL0D
09.04.2006 AAA0HBAB
10.04.2006 ADA0BBDB
11.04.2006 AAAD1AL0
12.04.2006 AB9AALAL
13.04.2006 BLL10BDB
14.04.2006 BALHABL2
15.04.2006 LAAA4AA1
16.04.2006 LA2BBHD1
17.04.2006 D24BL1LC
18.04.2006 DHADBAA9
19.04.2006 DBBAABDB
20.04.2006 40BAAHBA
21.04.2006 HAB241AA
22.04.2006 HAD49ADA
23.04.2006 0AAABBBA
24.04.2006 0B1BBLAA
25.04.2006 OHHBAABB
26.04.2006 OBAL0BBL
27.04.2006 LAOAALAD
28.04.2006 L102D9BD
29.04.2006 BOD41A2B
30.04.2006 2OD4LBAB
01.05.2006 AHA40BLA
02.05.2006 AA9AAABA
03.05.2006 AALBDDAA
04.05.2006 A1LB1BLA
05.05.2006 AOADAO0B
06.05.2006 AD2ABAAL
07.05.2006 AA42A0LD
08.05.2006 A9A4A10D
09.05.2006 AB9A9AAB
10.05.2006 DABA1ADB
11.05.2006 D1B9AHL0
12.05.2006 D0DLL1AL
13.05.2006 DLALAADB
14.05.2006 BA1AABL2
15.05.2006 BCH2CBA1
16.05.2006 ABAABAD1
17.05.2006 ADOALLLC
18.05.2006 4AB9ALA9
19.05.2006 4ODLHBDB
20.05.2006 LLDLAABA
21.05.2006 LAABCBAA
22.05.2006 BC1AALDA
23.05.2006 BL0B0BBA
24.05.2006 0DAAAAAA
25.05.2006 0AAAHHBB
26.05.2006 LB0CB1BL
27.05.2006 LLDODAAD
28.05.2006 BAAB2DBD
29.05.2006 BA1AAL2B
30.05.2006 CLCAA1AB
31.05.2006 9DOLHAA0
01.06.2006 AABABALA
02.06.2006 ABDBD0BA
03.06.2006 A0AA2CAA
04.06.2006 AA1AAALA
05.06.2006 BA49OA0B
06.06.2006 BAAOABAL
07.06.2006 L2BBBALD
08.06.2006 LHBA1L0D
09.06.2006 DBDBABAB
10.06.2006 A0DBABDB
11.06.2006 4BABOAL0
12.06.2006 4A1AALAL
13.06.2006 HA0CBBDB
14.06.2006 HBAO1BL2
15.06.2006 0HOBAAA1
16.06.2006 0A0A0HD1
17.06.2006 OADLA1LC
18.06.2006 O1AB4AA9
19.06.2006 LO1A9BDB
20.06.2006 LOCA1HBA
21.06.2006 BBO1A1AA
22.06.2006 B4B0BADA
23.06.2006 2AAAABBA
24.06.2006 2ALA4LAA
25.06.2006 11BL9ABB
26.06.2006 1OADBBBL
27.06.2006 1LCABLAD
28.06.2006 CAO1A9BD
29.06.2006 CCB00A2B
30.06.2006 AAL0ABAB
01.07.2006 L1A0BBLA
02.07.2006 D01ABABA
03.07.2006 DLHAADAA
04.07.2006 DAAL0BLA
05.07.2006 DCOBOO0B
06.07.2006 BB0ADAAL
07.07.2006 BDD110LD
08.07.2006 AAA0A10D
09.07.2006 AB1ABAAB
10.07.2006 OB1A0ADB
11.07.2006 OA0OOHL0
12.07.2006 LCA0D1AL
13.07.2006 LLAD1ADB
14.07.2006 BDLAABL2
15.07.2006 BAB1LBA1
16.07.2006 0BAHAAD1
17.07.2006 0LCAALLC
18.07.2006 LAOOCLA9
19.07.2006 LAB0ABDB
20.07.2006 1LB0AABA
21.07.2006 1DADLBAA
22.07.2006 CABAALDA
23.07.2006 99A1BBBA
24.07.2006 90AHCAAA
25.07.2006 BA9AAHBB
26.07.2006 BALB01BL
27.07.2006 OALBAAAD
28.07.2006 OBADHDBD
29.07.2006 AH2ABL2B
30.07.2006 A92A11AB
31.07.2006 A042AAA0
01.08.2006 AB0A0ALA
02.08.2006 AAA1A0BA
03.08.2006 4OAHHCAA
04.08.2006 4BLABALA
05.08.2006 HHBOLA0B
06.08.2006 HAAB2BAL
07.08.2006 0ACDAALD
08.08.2006 01OAOL0D
09.08.2006 OOB1ABAB
10.08.2006 0OB1BBDB
11.08.2006 LBA4LAL0
12.08.2006 L4BABLAL
13.08.2006 BAABABDB
14.08.2006 BAABOBL2
15.08.2006 219DAAA1
16.08.2006 20LABHD1
17.08.2006 1LL211LC
18.08.2006 1AA4AAA9
19.08.2006 1C2ABBDB
20.08.2006 OA2AOHBA
21.08.2006 OA49A1AA
22.08.2006 A2ALDADA
23.08.2006 A0BL1BBA
24.08.2006 ALBAALAA
25.08.2006 AAD2BABB
26.08.2006 ACAAABBL
27.08.2006 AL1A4LAD
28.08.2006 ADH999BD
29.08.2006 AAALBA2B
30.08.2006 A0ALABAB
31.08.2006 ABOBBOA0
01.09.2006 0AALABLA
02.09.2006 O1BL4ABA
03.09.2006 OLAA9DAA
04.09.2006 LDA2BBLA
05.09.2006 LA94LO0B
06.09.2006 BBLAAAAL
07.09.2006 B0L900LD
08.09.2006 0AALO10D
09.09.2006 0ABLDAAB
10.09.2006 1L2LBADB
11.09.2006 1D4ALHL0
12.09.2006 1AABA1AL
13.09.2006 19BA0ADB
14.09.2006 C0BAOBL2
15.09.2006 CBD9DBA1
16.09.2006 9AAO1AD1
17.09.2006 9A1BALLC
18.09.2006 BB4ALLA9
19.09.2006 BHABABDB
20.09.2006 A9ABOABA
21.09.2006 ABOBDBAA
22.09.2006 AB0A2LDA
23.09.2006 AADCABBA
24.09.2006 AOAOLAAA
25.09.2006 AB1BAHBB
26.09.2006 A4HAB1BL
27.09.2006 AAALCAAD
28.09.2006 AAOBADBD
29.09.2006 A10A0L2B
30.09.2006 BALAO1AB
01.10.2006 LOAL0ALA
02.10.2006 LLOAA0BA
03.10.2006 DA02HCAA
04.10.2006 D9D4BALA
05.10.2006 DBAALA0B
06.10.2006 BB192BAL
07.10.2006 BA0LAALD
08.10.2006 AOALOL0D
09.10.2006 ALAAABAB
10.10.2006 OAAABBDB
11.10.2006 OCLBLAL0
12.10.2006 LBBABLAL
13.10.2006 LDAAABDB
14.10.2006 BAC9OBL2
15.10.2006 BBOLAAA1
16.10.2006 0LBBBHD1
17.10.2006 04AA11LC
18.10.2006 LABBAAA9
19.10.2006 LAAABBDB
20.10.2006 1DAAOHBA
21.10.2006 1AAAA1AA
22.10.2006 CB9CDADA
23.10.2006 CLLO1BBA
24.10.2006 9ALBALAA
25.10.2006 9AAABABB
26.10.2006 BA2LABBL
27.10.2006 B24B4LAD
28.10.2006 OHAA99BD
29.10.2006 ABBCBA2B
30.10.2006 A0BCABAB
31.10.2006 AAB0BOA0
01.11.2006 BALCABLA
02.11.2006 AABO4ABA
03.11.2006 42AB9DAA
04.11.2006 4HCABBLA
05.11.2006 HBOBLO0B
06.11.2006 HABBAAAL
07.11.2006 01AA00LD
08.11.2006 0OBCO10D
09.11.2006 ODBODAAB
10.11.2006 0BAOBADB
11.11.2006 LHAALHL0
12.11.2006 LA9AA1AL
13.11.2006 BALL0ADB
14.11.2006 B1LBOBL2
15.11.2006 2OAADBA1
16.11.2006 2D211AD1
17.11.2006 1A40ALLC
18.11.2006 19AALLA9
19.11.2006 1B9AABDB
20.11.2006 BABAOABA
21.11.2006 O1B0DBAA
22.11.2006 OODD2LDA
23.11.2006 ALAAABBA
24.11.2006 AA11LAAA
25.11.2006 ACH0AHBB
26.11.2006 ABAAB1BL
27.11.2006 ADBOCAAD
28.11.2006 AAB0ADBD
29.11.2006 AODD0L2B
30.11.2006 ALDDO1AB
01.12.2006 0CADBALA
02.12.2006 OB9AC0BA
03.12.2006 ODL1ACAA
04.12.2006 LAL00ALA
05.12.2006 LBAAAA0B
06.12.2006 BLBOHBAL
07.12.2006 BAA0BALD
08.12.2006 0AADLL0D
09.12.2006 0A9A2BAB
10.12.2006 1DBA0BDB
11.12.2006 1AB1AAL0
12.12.2006 1BDH4LAL
13.12.2006 10AABBDB
14.12.2006 CA2OLBL2
15.12.2006 CA40BAA1
16.12.2006 9AADAHD1
17.12.2006 92BAO1LC
18.12.2006 BHB1AAA9
19.12.2006 BBDHDBDB
20.12.2006 A0DHLHBA
21.12.2006 AAAAB1AA
22.12.2006 AA1BAADA
23.12.2006 AAHB0BBA
24.12.2006 ABADALAA
25.12.2006 AHOADABB
26.12.2006 AA021BBL
27.12.2006 AAD4ALAD
28.12.2006 A1AAB9BD
29.12.2006 AO1BAA2B
30.12.2006 BOCBOBAB
31.12.2006 LBOLDOA0
01.01.2007 ABLDABLA
02.01.2007 AAAA4ABA
03.01.2007 AA219DAA
04.01.2007 AB4HBBLA
05.01.2007 AHAALO0B
06.01.2007 AABBAAAL
07.01.2007 AABB00LD
08.01.2007 A1DDO10D
09.01.2007 AOAADAAB
10.01.2007 AOAABADB
11.01.2007 BB12LHL0
12.01.2007 B4H4A1AL
13.01.2007 LAAA0ADB
14.01.2007 DAOBOBL2
15.01.2007 D10BDBA1
16.01.2007 DODL1AD1
17.01.2007 DLAAALLC
18.01.2007 BA12LLA9
19.01.2007 BCH4ABDB
20.01.2007 0A04OABA
21.01.2007 0AAADBAA
22.01.2007 O1A92LDA
23.01.2007 O0LLABBA
24.01.2007 LLBLLAAA
25.01.2007 LAAAAHBB
26.01.2007 BC1BB1BL
27.01.2007 BL0ACAAD
28.01.2007 0DAAADBD
29.01.2007 0AA90L2B
30.01.2007 10A9O1AB
31.01.2007 1BBOAAA0
01.02.2007 AA19BALA
02.02.2007 ACHLC0BA
03.02.2007 ALALACAA
04.02.2007 ADOA0ALA
05.02.2007 AAB2AA0B
06.02.2007 ABDAHBAL
07.02.2007 A0AABALD
08.02.2007 AA19LL0D
09.02.2007 AAHL2BAB
10.02.2007 DL0L0BDB
11.02.2007 BDABAAL0
12.02.2007 BAAA4LAL
13.02.2007 A9LBBBDB
14.02.2007 A0DALBL2
15.02.2007 4AAABAA1
16.02.2007 4A1CAHD1
17.02.2007 HA0OO1LC
18.02.2007 HBABAAA9
19.02.2007 0HAADBDB
20.02.2007 B9AALHBA
21.02.2007 00BLB1AA
22.02.2007 0BABAADA
23.02.2007 LAAA0BBA
24.02.2007 LOCCALAA
25.02.2007 BBOODABB
26.02.2007 B4BA1BBL
27.02.2007 2AAAALAD
28.02.2007 2ABLB9BD
01.03.2007 ALAB1BLA
02.03.2007 A4OAAABA
03.03.2007 BA0CBDAA
04.03.2007 BADOABLA
05.03.2007 L1ABAO0B
06.03.2007 L01A9AAL
07.03.2007 DL0LB0LD
08.03.2007 DAABL10D
09.03.2007 DCAAAAAB
10.03.2007 HAAAAADB
11.03.2007 HAL1AHL0
12.03.2007 02B0C1AL
13.03.2007 00AABADB
14.03.2007 OLCALBL2
15.03.2007 OAOLABA1
16.03.2007 LCBD0AD1
17.03.2007 LLAAOLLC
18.03.2007 BDB1DLA9
19.03.2007 BAA02BDB
20.03.2007 2HA0LABA
21.03.2007 2BAAABAA
22.03.2007 1A9OHLDA
23.03.2007 11L0BBBA
24.03.2007 1LLDDAAA
25.03.2007 1DAA2HBB
26.03.2007 CA21A1BL
27.03.2007 CB4HLAAD
28.03.2007 90AAADBD
29.03.2007 9ABOBL2B
30.03.2007 A1BOL1AB
31.03.2007 AOBB2AA0
01.04.2007 DDLOAALA
02.04.2007 DAB0L0BA
03.04.2007 D9ADACAA
04.04.2007 B0CABALA
05.04.2007 BBO11A0B
06.04.2007 AABHABAL
07.04.2007 AAAA0ALD
08.04.2007 4BBOAL0D
09.04.2007 HHA0HBAB
10.04.2007 L9A0BBDB
11.04.2007 BBAD1AL0
12.04.2007 BB9AALAL
13.04.2007 0AL10BDB
14.04.2007 0OLHABL2
15.04.2007 LBAA4AA1
16.04.2007 L42BBHD1
17.04.2007 BA4BL1LC
18.04.2007 BAADBAA9
19.04.2007 21BAABDB
20.04.2007 CABAAHBA
21.04.2007 9OB241AA
22.04.2007 9LD49ADA
23.04.2007 B4AABBBA
24.04.2007 BA1BBLAA
25.04.2007 OAHBAABB
26.04.2007 O1AL0BBL
27.04.2007 A0OAALAD
28.04.2007 AL02D9BD
29.04.2007 AAD41A2B
30.04.2007 AAD4LBAB
01.05.2007 4AA40BLA
02.05.2007 429AAABA
03.05.2007 H0LBDDAA
04.05.2007 HBLB1BLA
05.05.2007 0AADAO0B
06.05.2007 OC2ABAAL
07.05.2007 OL42A0LD
08.05.2007 LDA4A10D
09.05.2007 LA9A9AAB
10.05.2007 BHBA1ADB
11.05.2007 BBB9AHL0
12.05.2007 2ADLL1AL
13.05.2007 21ALAADB
14.05.2007 1L1AABL2
15.05.2007 1DH2CBA1
16.05.2007 1AAABAD1
17.05.2007 19OALLLC
18.05.2007 C0B9ALA9
19.05.2007 CADLHBDB
20.05.2007 A1DLAABA
21.05.2007 AOABCBAA
22.05.2007 AD1AALDA
23.05.2007 AA0B0BBA
24.05.2007 A9AAAAAA
25.05.2007 A0AAHHBB
26.05.2007 AB0CB1BL
27.05.2007 AADODAAD
28.05.2007 AOAB2DBD
29.05.2007 AB1AAL2B
30.05.2007 AACAA1AB
31.05.2007 ACOLHAA0
01.06.2007 OBBABALA
02.06.2007 LBDBD0BA
03.06.2007 BAAA2CAA
04.06.2007 BO1AAALA
05.06.2007 0B49OA0B
06.06.2007 04AOABAL
07.06.2007 LABBBALD
08.06.2007 LABA1L0D
09.06.2007 B1DBABAB
10.06.2007 1ADBABDB
11.06.2007 CBABOAL0
12.06.2007 CL1AALAL
13.06.2007 940CBBDB
14.06.2007 9AAO1BL2
15.06.2007 BAOBAAA1
16.06.2007 B20A0HD1
17.06.2007 O0DLA1LC
18.06.2007 OLAB4AA9
19.06.2007 AA1A9BDB
20.06.2007 AACA1HBA
21.06.2007 AAO1A1AA
22.06.2007 AAB0BADA
23.06.2007 A2AAABBA
24.06.2007 AHLA4LAA
25.06.2007 ABBL9ABB
26.06.2007 AAADBBBL
27.06.2007 A1CABLAD
28.06.2007 ALO1A9BD
29.06.2007 ADB00A2B
30.06.2007 DBL0ABAB
01.07.2007 LBA0BBLA
02.07.2007 BA1ABABA
03.07.2007 B1HAADAA
04.07.2007 2OAL0BLA
05.07.2007 2DOBOO0B
06.07.2007 1A0ADAAL
07.07.2007 19D110LD
08.07.2007 10A0A10D
09.07.2007 1B1ABAAB
10.07.2007 O11A0ADB
11.07.2007 OO0OOHL0
12.07.2007 ADA0D1AL
13.07.2007 AAAD1ADB
14.07.2007 A9LAABL2
15.07.2007 ABB1LBA1
16.07.2007 ABAHAAD1
17.07.2007 AACAALLC
18.07.2007 AOOOCLA9
19.07.2007 ABB0ABDB
20.07.2007 AAB0AABA
21.07.2007 ACADLBAA
22.07.2007 ABBAALDA
23.07.2007 ADA1BBBA
24.07.2007 AAAHCAAA
25.07.2007 BO9AAHBB
26.07.2007 BLLB01BL
27.07.2007 L4LBAAAD
28.07.2007 LAADHDBD
29.07.2007 DA2ABL2B
30.07.2007 AD2A11AB
31.07.2007 4A42AAA0
01.08.2007 1B0A0ALA
02.08.2007 1LA1A0BA
03.08.2007 CAAHHCAA
04.08.2007 CALABALA
05.08.2007 9ABOLA0B
06.08.2007 92AB2BAL
07.08.2007 B0CDAALD
08.08.2007 BBOAOL0D
09.08.2007 OAB1ABAB
10.08.2007 AAB1BBDB
11.08.2007 AAA4LAL0
12.08.2007 AABABLAL
13.08.2007 A2ABABDB
14.08.2007 AHABOBL2
15.08.2007 AB9DAAA1
16.08.2007 AALABHD1
17.08.2007 A1L211LC
18.08.2007 ALA4AAA9
19.08.2007 AD2ABBDB
20.08.2007 LB2AOHBA
21.08.2007 LH49A1AA
22.08.2007 DAALDADA
23.08.2007 DABL1BBA
24.08.2007 D1BAALAA
25.08.2007 DOD2BABB
26.08.2007 BDAAABBL
27.08.2007 BA1A4LAD
28.08.2007 A9H999BD
29.08.2007 A0ALBA2B
30.08.2007 OAALABAB
31.08.2007 O1OBBOA0
01.09.2007 BOALABLA
02.09.2007 OLBL4ABA
03.09.2007 OAAA9DAA
04.09.2007 A9A2BBLA
05.09.2007 AB94LO0B
06.09.2007 ABLAAAAL
07.09.2007 AAL900LD
08.09.2007 AOALO10D
09.09.2007 ABBLDAAB
10.09.2007 AA2LBADB
11.09.2007 AC4ALHL0
12.09.2007 ABABA1AL
13.09.2007 ADBA0ADB
14.09.2007 AABAOBL2
15.09.2007 ABD9DBA1
16.09.2007 ALAO1AD1
17.09.2007 A41BALLC
18.09.2007 BA4ALLA9
19.09.2007 BAABABDB
20.09.2007 BDABOABA
21.09.2007 AAOBDBAA
22.09.2007 AB0A2LDA
23.09.2007 4LDCABBA
24.09.2007 4AAOLAAA
25.09.2007 HA1BAHBB
26.09.2007 HAHAB1BL
27.09.2007 02ALCAAD
28.09.2007 00OBADBD
29.09.2007 OB0A0L2B
30.09.2007 00LAO1AB
01.10.2007 LAAL0ALA
02.10.2007 L1OAA0BA
03.10.2007 BL02HCAA
04.10.2007 BDD4BALA
05.10.2007 2AAALA0B
06.10.2007 1B192BAL
07.10.2007 100LAALD
08.10.2007 1AALOL0D
09.10.2007 1AAAABAB
10.10.2007 OLAABBDB
11.10.2007 ODLBLAL0
12.10.2007 AABABLAL
13.10.2007 A9AAABDB
14.10.2007 A0C9OBL2
15.10.2007 ABOLAAA1
16.10.2007 AABBBHD1
17.10.2007 AAAA11LC
18.10.2007 ABBBAAA9
19.10.2007 AHAABBDB
20.10.2007 A9AAOHBA
21.10.2007 ABAAA1AA
22.10.2007 AB9CDADA
23.10.2007 AALO1BBA
24.10.2007 AOLBALAA
25.10.2007 ABAABABB
26.10.2007 B42LABBL
27.10.2007 BA4B4LAD
28.10.2007 LAAA99BD
29.10.2007 D1BCBA2B
30.10.2007 AABCABAB
31.10.2007 4OB0BOA0
01.11.2007 1LLCABLA
02.11.2007 14BO4ABA
03.11.2007 CAAB9DAA
04.11.2007 CACABBLA
05.11.2007 91OBLO0B
06.11.2007 90BBAAAL
07.11.2007 BLAA00LD
08.11.2007 BABCO10D
09.11.2007 OCBODAAB
10.11.2007 AAAOBADB
11.11.2007 AAAALHL0
12.11.2007 A29AA1AL
13.11.2007 A0LL0ADB
14.11.2007 ABLBOBL2
15.11.2007 AAAADBA1
16.11.2007 AC211AD1
17.11.2007 AL40ALLC
18.11.2007 ADAALLA9
19.11.2007 AA9AABDB
20.11.2007 BHBAOABA
21.11.2007 LBB0DBAA
22.11.2007 LADD2LDA
23.11.2007 D1AAABBA
24.11.2007 DL11LAAA
25.11.2007 DDH0AHBB
26.11.2007 BAAAB1BL
27.11.2007 B9BOCAAD
28.11.2007 A0B0ADBD
29.11.2007 AADD0L2B
30.11.2007 O1DDO1AB
01.12.2007 BDADBALA
02.12.2007 OA9AC0BA
03.12.2007 O9L1ACAA
04.12.2007 A0L00ALA
05.12.2007 ABAAAA0B
06.12.2007 AABOHBAL
07.12.2007 AOA0BALD
08.12.2007 ABADLL0D
09.12.2007 AH9A2BAB
10.12.2007 A9BA0BDB
11.12.2007 ABB1AAL0
12.12.2007 ABDH4LAL
13.12.2007 AAAABBDB
14.12.2007 AO2OLBL2
15.12.2007 AB40BAA1
16.12.2007 A4ADAHD1
17.12.2007 AABAO1LC
18.12.2007 BAB1AAA9
19.12.2007 B1DHDBDB
20.12.2007 BADHLHBA
21.12.2007 BOAAB1AA
22.12.2007 AL1BAADA
23.12.2007 44HB0BBA
24.12.2007 4AADALAA
25.12.2007 HAOADABB
26.12.2007 H2021BBL
27.12.2007 00D4ALAD
28.12.2007 0LAAB9BD
29.12.2007 OA1BAA2B
30.12.2007 0ACBOBAB
31.12.2007 LAOLDOA0
01.01.2008 BBLDABLA
02.01.2008 BLAA4ABA
03.01.2008 A4219DAA
04.01.2008 AA4HBBLA
05.01.2008 4AAALO0B
06.01.2008 42BBAAAL
07.01.2008 H0BB00LD
08.01.2008 HBDDO10D
09.01.2008 0AAADAAB
10.01.2008 BAAABADB
11.01.2008 0A12LHL0
12.01.2008 0AH4A1AL
13.01.2008 L2AA0ADB
14.01.2008 BHOBOBL2
15.01.2008 BB0BDBA1
16.01.2008 2ADL1AD1
17.01.2008 21AAALLC
18.01.2008 1L12LLA9
19.01.2008 1DH4ABDB
20.01.2008 BB04OABA
21.01.2008 BHAADBAA
22.01.2008 OBA92LDA
23.01.2008 OALLABBA
24.01.2008 A1BLLAAA
25.01.2008 AOAAAHBB
26.01.2008 AD1BB1BL
27.01.2008 AA0ACAAD
28.01.2008 A9AAADBD
29.01.2008 A0A90L2B
30.01.2008 AAA9O1AB
31.01.2008 A1BOAAA0
01.02.2008 HO19BALA
02.02.2008 0DHLC0BA
03.02.2008 0AALACAA
04.02.2008 O9OA0ALA
05.02.2008 OBB2AA0B
06.02.2008 LBDAHBAL
07.02.2008 LAAABALD
08.02.2008 BO19LL0D
09.02.2008 BBHL2BAB
10.02.2008 2A0L0BDB
11.02.2008 1CABAAL0
12.02.2008 1BAA4LAL
13.02.2008 1DLBBBDB
14.02.2008 1ADALBL2
15.02.2008 COAABAA1
16.02.2008 CL1CAHD1
17.02.2008 940OO1LC
18.02.2008 9AABAAA9
19.02.2008 BAAADBDB
20.02.2008 ADAALHBA
21.02.2008 AABLB1AA
22.02.2008 ABABAADA
23.02.2008 ALAA0BBA
24.02.2008 AACCALAA
25.02.2008 AAOODABB
26.02.2008 AABA1BBL
27.02.2008 A2AAALAD
28.02.2008 A0BLB9BD
29.02.2008 ABABAA2B
01.03.2008 BAAB1BLA
02.03.2008 BAOAAABA
03.03.2008 020CBDAA
04.03.2008 0HDOABLA
05.03.2008 LBABAO0B
06.03.2008 LA1A9AAL
07.03.2008 B10LB0LD
08.03.2008 BLABL10D
09.03.2008 2DAAAAAB
10.03.2008 9BAAAADB
11.03.2008 9HL1AHL0
12.03.2008 BAB0C1AL
13.03.2008 BAAABADB
14.03.2008 O1CALBL2
15.03.2008 OOOLABA1
16.03.2008 ADBD0AD1
17.03.2008 AAAAOLLC
18.03.2008 A9B1DLA9
19.03.2008 ABA02BDB
20.03.2008 AAA0LABA
21.03.2008 A1AAABAA
22.03.2008 AO9OHLDA
23.03.2008 ALL0BBBA
24.03.2008 AALDDAAA
25.03.2008 ACAA2HBB
26.03.2008 AB21A1BL
27.03.2008 AB4HLAAD
28.03.2008 AAAAADBD
29.03.2008 AOBOBL2B
30.03.2008 DLBOL1AB
31.03.2008 BABB2AA0
01.04.2008 BCLOAALA
02.04.2008 2BB0L0BA
03.04.2008 2DADACAA
04.04.2008 1ACABALA
05.04.2008 1BO11A0B
06.04.2008 1LBHABAL
07.04.2008 14AA0ALD
08.04.2008 CABOAL0D
09.04.2008 9AA0HBAB
10.04.2008 ADA0BBDB
11.04.2008 AAAD1AL0
12.04.2008 AB9AALAL
13.04.2008 ALL10BDB
14.04.2008 AALHABL2
15.04.2008 AAAA4AA1
16.04.2008 AA2BBHD1
17.04.2008 A24BL1LC
18.04.2008 AHADBAA9
19.04.2008 ABBAABDB
20.04.2008 A0BAAHBA
21.04.2008 AAB241AA
22.04.2008 AAD49ADA
23.04.2008 BAAABBBA
24.04.2008 BB1BBLAA
25.04.2008 LHHBAABB
26.04.2008 LBAL0BBL
27.04.2008 DAOAALAD
28.04.2008 D102D9BD
29.04.2008 DOD41A2B
30.04.2008 HOD4LBAB
01.05.2008 CHA40BLA
02.05.2008 CA9AAABA
03.05.2008 9ALBDDAA
04.05.2008 91LB1BLA
05.05.2008 BOADAO0B
06.05.2008 OD2ABAAL
07.05.2008 OA42A0LD
08.05.2008 A9A4A10D
09.05.2008 AB9A9AAB
10.05.2008 AABA1ADB
11.05.2008 A1B9AHL0
12.05.2008 A0DLL1AL
13.05.2008 ALALAADB
14.05.2008 AA1AABL2
15.05.2008 ACH2CBA1
16.05.2008 ABAABAD1
17.05.2008 ADOALLLC
18.05.2008 AAB9ALA9
19.05.2008 AODLHBDB
20.05.2008 DLDLAABA
21.05.2008 DAABCBAA
22.05.2008 DC1AALDA
23.05.2008 DL0B0BBA
24.05.2008 BDAAAAAA
25.05.2008 BAAAHHBB
26.05.2008 AB0CB1BL
27.05.2008 ALDODAAD
28.05.2008 4AAB2DBD
29.05.2008 4A1AAL2B
30.05.2008 LLCAA1AB
31.05.2008 BDOLHAA0
01.06.2008 OABABALA
02.06.2008 ABDBD0BA
03.06.2008 A0AA2CAA
04.06.2008 AA1AAALA
05.06.2008 AA49OA0B
06.06.2008 AAAOABAL
07.06.2008 A2BBBALD
08.06.2008 AHBA1L0D
09.06.2008 ABDBABAB
10.06.2008 A0DBABDB
11.06.2008 ABABOAL0
12.06.2008 AA1AALAL
13.06.2008 AA0CBBDB
14.06.2008 ABAO1BL2
15.06.2008 BHOBAAA1
16.06.2008 BA0A0HD1
17.06.2008 LADLA1LC
18.06.2008 L1AB4AA9
19.06.2008 DO1A9BDB
20.06.2008 AOCA1HBA
21.06.2008 4BO1A1AA
22.06.2008 44B0BADA
23.06.2008 HAAAABBA
24.06.2008 HALA4LAA
25.06.2008 01BL9ABB
26.06.2008 0OADBBBL
27.06.2008 OLCABLAD
28.06.2008 LAO1A9BD
29.06.2008 LCB00A2B
30.06.2008 BAL0ABAB
01.07.2008 A1A0BBLA
02.07.2008 A01ABABA
03.07.2008 ALHAADAA
04.07.2008 AAAL0BLA
05.07.2008 ACOBOO0B
06.07.2008 AB0ADAAL
07.07.2008 ADD110LD
08.07.2008 AAA0A10D
09.07.2008 AB1ABAAB
10.07.2008 LB1A0ADB
11.07.2008 LA0OOHL0
12.07.2008 DCA0D1AL
13.07.2008 DLAD1ADB
14.07.2008 DDLAABL2
15.07.2008 DAB1LBA1
16.07.2008 BBAHAAD1
17.07.2008 BLCAALLC
18.07.2008 AAOOCLA9
19.07.2008 AAB0ABDB
20.07.2008 OLB0AABA
21.07.2008 ODADLBAA
22.07.2008 LABAALDA
23.07.2008 B9A1BBBA
24.07.2008 B0AHCAAA
25.07.2008 0A9AAHBB
26.07.2008 0ALB01BL
27.07.2008 LALBAAAD
28.07.2008 LBADHDBD
29.07.2008 BH2ABL2B
30.07.2008 192A11AB
31.07.2008 C042AAA0
01.08.2008 AB0A0ALA
02.08.2008 AAA1A0BA
03.08.2008 AOAHHCAA
04.08.2008 ABLABALA
05.08.2008 AHBOLA0B
06.08.2008 AAAB2BAL
07.08.2008 BACDAALD
08.08.2008 B1OAOL0D
09.08.2008 LOB1ABAB
10.08.2008 BOB1BBDB
11.08.2008 ABA4LAL0
12.08.2008 A4BABLAL
13.08.2008 4AABABDB
14.08.2008 4AABOBL2
15.08.2008 H19DAAA1
16.08.2008 H0LABHD1
17.08.2008 0LL211LC
18.08.2008 0AA4AAA9
19.08.2008 OC2ABBDB
20.08.2008 LA2AOHBA
21.08.2008 LA49A1AA
22.08.2008 B2ALDADA
23.08.2008 B0BL1BBA
24.08.2008 2LBAALAA
25.08.2008 2AD2BABB
26.08.2008 1CAAABBL
27.08.2008 1L1A4LAD
28.08.2008 1DH999BD
29.08.2008 1AALBA2B
30.08.2008 O0ALABAB
31.08.2008 OBOBBOA0
01.09.2008 BAALABLA
02.09.2008 L1BL4ABA
03.09.2008 LLAA9DAA
04.09.2008 DDA2BBLA
05.09.2008 DA94LO0B
06.09.2008 DBLAAAAL
07.09.2008 D0L900LD
08.09.2008 BAALO10D
09.09.2008 BABLDAAB
10.09.2008 0L2LBADB
11.09.2008 0D4ALHL0
12.09.2008 OAABA1AL
13.09.2008 O9BA0ADB
14.09.2008 L0BAOBL2
15.09.2008 LBD9DBA1
16.09.2008 BAAO1AD1
17.09.2008 BA1BALLC
18.09.2008 0B4ALLA9
19.09.2008 0HABABDB
20.09.2008 19ABOABA
21.09.2008 1BOBDBAA
22.09.2008 1B0A2LDA
23.09.2008 CADCABBA
24.09.2008 COAOLAAA
25.09.2008 9B1BAHBB
26.09.2008 94HAB1BL
27.09.2008 BAALCAAD
28.09.2008 BAOBADBD
29.09.2008 O10A0L2B
30.09.2008 AALAO1AB
01.10.2008 AOAL0ALA
02.10.2008 ALOAA0BA
03.10.2008 AA02HCAA
04.10.2008 A9D4BALA
05.10.2008 ABAALA0B
06.10.2008 AB192BAL
07.10.2008 AA0LAALD
08.10.2008 AOALOL0D
09.10.2008 ALAAABAB
10.10.2008 LAAABBDB
11.10.2008 LCLBLAL0
12.10.2008 DBBABLAL
13.10.2008 DDAAABDB
14.10.2008 DAC9OBL2
15.10.2008 DBOLAAA1
16.10.2008 BLBBBHD1
17.10.2008 B4AA11LC
18.10.2008 AABBAAA9
19.10.2008 AAAABBDB
20.10.2008 ODAAOHBA
21.10.2008 OAAAA1AA
22.10.2008 LB9CDADA
23.10.2008 LLLO1BBA
24.10.2008 BALBALAA
25.10.2008 BAAABABB
26.10.2008 0A2LABBL
27.10.2008 024B4LAD
28.10.2008 LHAA99BD
29.10.2008 BBBCBA2B
30.10.2008 10BCABAB
31.10.2008 CAB0BOA0
01.11.2008 AALCABLA
02.11.2008 AABO4ABA
03.11.2008 A2AB9DAA
04.11.2008 AHCABBLA
05.11.2008 ABOBLO0B
06.11.2008 AABBAAAL
07.11.2008 B1AA00LD
08.11.2008 BOBCO10D
09.11.2008 LDBODAAB
10.11.2008 BBAOBADB
11.11.2008 AHAALHL0
12.11.2008 AA9AA1AL
13.11.2008 4ALL0ADB
14.11.2008 41LBOBL2
15.11.2008 HOAADBA1
16.11.2008 HD211AD1
17.11.2008 0A40ALLC
18.11.2008 09AALLA9
19.11.2008 OB9AABDB
20.11.2008 0ABAOABA
21.11.2008 L1B0DBAA
22.11.2008 LODD2LDA
23.11.2008 BLAAABBA
24.11.2008 BA11LAAA
25.11.2008 2CH0AHBB
26.11.2008 1BAAB1BL
27.11.2008 1DBOCAAD
28.11.2008 1AB0ADBD
29.11.2008 1ODD0L2B
30.11.2008 OLDDO1AB
01.12.2008 BCADBALA
02.12.2008 LB9AC0BA
03.12.2008 LDL1ACAA
04.12.2008 DAL00ALA
05.12.2008 DBAAAA0B
06.12.2008 DLBOHBAL
07.12.2008 DAA0BALD
08.12.2008 BAADLL0D
09.12.2008 BA9A2BAB
10.12.2008 0DBA0BDB
11.12.2008 0AB1AAL0
12.12.2008 OBDH4LAL
13.12.2008 O0AABBDB
14.12.2008 LA2OLBL2
15.12.2008 LA40BAA1
16.12.2008 BAADAHD1
17.12.2008 B2BAO1LC
18.12.2008 0HB1AAA9
19.12.2008 0BDHDBDB
20.12.2008 10DHLHBA
21.12.2008 1AAAB1AA
22.12.2008 1A1BAADA
23.12.2008 CAHB0BBA
24.12.2008 CBADALAA
25.12.2008 9HOADABB
26.12.2008 9A021BBL
27.12.2008 BAD4ALAD
28.12.2008 B1AAB9BD
29.12.2008 OO1BAA2B
30.12.2008 AOCBOBAB
31.12.2008 ABOLDOA0
01.01.2009 1BLDABLA
02.01.2009 1AAA4ABA
03.01.2009 1A219DAA
04.01.2009 1B4HBBLA
05.01.2009 CHAALO0B
06.01.2009 CABBAAAL
07.01.2009 9ABB00LD
08.01.2009 91DDO10D
09.01.2009 BOAADAAB
10.01.2009 AOAABADB
11.01.2009 AB12LHL0
12.01.2009 A4H4A1AL
13.01.2009 AAAA0ADB
14.01.2009 AAOBOBL2
15.01.2009 A10BDBA1
16.01.2009 AODL1AD1
17.01.2009 ALAAALLC
18.01.2009 AA12LLA9
19.01.2009 ACH4ABDB
20.01.2009 BA04OABA
21.01.2009 BAAADBAA
22.01.2009 L1A92LDA
23.01.2009 L0LLABBA
24.01.2009 DLBLLAAA
25.01.2009 DAAAAHBB
26.01.2009 DC1BB1BL
27.01.2009 DL0ACAAD
28.01.2009 BDAAADBD
29.01.2009 BAA90L2B
30.01.2009 00A9O1AB
31.01.2009 0BBOAAA0
01.02.2009 9A19BALA
02.02.2009 BCHLC0BA
03.02.2009 BLALACAA
04.02.2009 ODOA0ALA
05.02.2009 OAB2AA0B
06.02.2009 ABDAHBAL
07.02.2009 A0AABALD
08.02.2009 AA19LL0D
09.02.2009 AAHL2BAB
10.02.2009 AL0L0BDB
11.02.2009 ADABAAL0
12.02.2009 AAAA4LAL
13.02.2009 A9LBBBDB
14.02.2009 A0DALBL2
15.02.2009 AAAABAA1
16.02.2009 AA1CAHD1
17.02.2009 AA0OO1LC
18.02.2009 ABABAAA9
19.02.2009 BHAADBDB
20.02.2009 D9AALHBA
21.02.2009 B0BLB1AA
22.02.2009 BBABAADA
23.02.2009 AAAA0BBA
24.02.2009 AOCCALAA
25.02.2009 4BOODABB
26.02.2009 44BA1BBL
27.02.2009 HAAAALAD
28.02.2009 HABLB9BD
01.03.2009 ALAB1BLA
02.03.2009 A4OAAABA
03.03.2009 AA0CBDAA
04.03.2009 AADOABLA
05.03.2009 A1ABAO0B
06.03.2009 A01A9AAL
07.03.2009 AL0LB0LD
08.03.2009 AAABL10D
09.03.2009 ACAAAAAB
10.03.2009 AAAAAADB
11.03.2009 AAL1AHL0
12.03.2009 B2B0C1AL
13.03.2009 B0AABADB
14.03.2009 LLCALBL2
15.03.2009 LAOLABA1
16.03.2009 DCBD0AD1
17.03.2009 DLAAOLLC
18.03.2009 DDB1DLA9
19.03.2009 DAA02BDB
20.03.2009 HHA0LABA
21.03.2009 HBAAABAA
22.03.2009 0A9OHLDA
23.03.2009 01L0BBBA
24.03.2009 OLLDDAAA
25.03.2009 ODAA2HBB
26.03.2009 LA21A1BL
27.03.2009 LB4HLAAD
28.03.2009 B0AAADBD
29.03.2009 BABOBL2B
30.03.2009 21BOL1AB
31.03.2009 1OBB2AA0
01.04.2009 ADLOAALA
02.04.2009 AAB0L0BA
03.04.2009 A9ADACAA
04.04.2009 A0CABALA
05.04.2009 ABO11A0B
06.04.2009 AABHABAL
07.04.2009 AAAA0ALD
08.04.2009 ABBOAL0D
09.04.2009 AHA0HBAB
10.04.2009 D9A0BBDB
11.04.2009 DBAD1AL0
12.04.2009 DB9AALAL
13.04.2009 BAL10BDB
14.04.2009 BOLHABL2
15.04.2009 ABAA4AA1
16.04.2009 A42BBHD1
17.04.2009 4A4BL1LC
18.04.2009 4AADBAA9
19.04.2009 H1BAABDB
20.04.2009 LABAAHBA
21.04.2009 BOB241AA
22.04.2009 BLD49ADA
23.04.2009 04AABBBA
24.04.2009 0A1BBLAA
25.04.2009 LAHBAABB
26.04.2009 L1AL0BBL
27.04.2009 B0OAALAD
28.04.2009 BL02D9BD
29.04.2009 2AD41A2B
30.04.2009 9AD4LBAB
01.05.2009 AAA40BLA
02.05.2009 A29AAABA
03.05.2009 A0LBDDAA
04.05.2009 ABLB1BLA
05.05.2009 BAADAO0B
06.05.2009 LC2ABAAL
07.05.2009 LL42A0LD
08.05.2009 DDA4A10D
09.05.2009 DA9A9AAB
10.05.2009 4HBA1ADB
11.05.2009 4BB9AHL0
12.05.2009 HADLL1AL
13.05.2009 H1ALAADB
14.05.2009 0L1AABL2
15.05.2009 0DH2CBA1
16.05.2009 OAAABAD1
17.05.2009 O9OALLLC
18.05.2009 L0B9ALA9
19.05.2009 LADLHBDB
20.05.2009 B1DLAABA
21.05.2009 BOABCBAA
22.05.2009 2D1AALDA
23.05.2009 2A0B0BBA
24.05.2009 19AAAAAA
25.05.2009 10AAHHBB
26.05.2009 1B0CB1BL
27.05.2009 1ADODAAD
28.05.2009 COAB2DBD
29.05.2009 CB1AAL2B
30.05.2009 AACAA1AB
31.05.2009 ACOLHAA0
01.06.2009 LBBABALA
02.06.2009 DBDBD0BA
03.06.2009 DAAA2CAA
04.06.2009 DO1AAALA
05.06.2009 BB49OA0B
06.06.2009 B4AOABAL
07.06.2009 AABBBALD
08.06.2009 AABA1L0D
09.06.2009 41DBABAB
10.06.2009 OADBABDB
11.06.2009 LBABOAL0
12.06.2009 LL1AALAL
13.06.2009 B40CBBDB
14.06.2009 BAAO1BL2
15.06.2009 0AOBAAA1
16.06.2009 020A0HD1
17.06.2009 L0DLA1LC
18.06.2009 LLAB4AA9
19.06.2009 BA1A9BDB
20.06.2009 1ACA1HBA
21.06.2009 CAO1A1AA
22.06.2009 CAB0BADA
23.06.2009 92AAABBA
24.06.2009 9HLA4LAA
25.06.2009 BBBL9ABB
26.06.2009 BAADBBBL
27.06.2009 O1CABLAD
28.06.2009 ALO1A9BD
29.06.2009 ADB00A2B
30.06.2009 ABL0ABAB
01.07.2009 ABA0BBLA
02.07.2009 4A1ABABA
03.07.2009 41HAADAA
04.07.2009 HOAL0BLA
05.07.2009 HDOBOO0B
06.07.2009 0A0ADAAL
07.07.2009 09D110LD
08.07.2009 O0A0A10D
09.07.2009 OB1ABAAB
10.07.2009 L11A0ADB
11.07.2009 LO0OOHL0
12.07.2009 BDA0D1AL
13.07.2009 BAAD1ADB
14.07.2009 29LAABL2
15.07.2009 2BB1LBA1
16.07.2009 1BAHAAD1
17.07.2009 1ACAALLC
18.07.2009 1OOOCLA9
19.07.2009 1BB0ABDB
20.07.2009 OAB0AABA
21.07.2009 OCADLBAA
22.07.2009 ABBAALDA
23.07.2009 ADA1BBBA
24.07.2009 AAAHCAAA
25.07.2009 AO9AAHBB
26.07.2009 ALLB01BL
27.07.2009 A4LBAAAD
28.07.2009 AAADHDBD
29.07.2009 AA2ABL2B
30.07.2009 AD2A11AB
31.07.2009 AA42AAA0
01.08.2009 OB0A0ALA
02.08.2009 OLA1A0BA
03.08.2009 LAAHHCAA
04.08.2009 LALABALA
05.08.2009 BABOLA0B
06.08.2009 B2AB2BAL
07.08.2009 00CDAALD
08.08.2009 0BOAOL0D
09.08.2009 LAB1ABAB
10.08.2009 1AB1BBDB
11.08.2009 1AA4LAL0
12.08.2009 1ABABLAL
13.08.2009 C2ABABDB
14.08.2009 CHABOBL2
15.08.2009 9B9DAAA1
16.08.2009 9ALABHD1
17.08.2009 B1L211LC
18.08.2009 BLA4AAA9
19.08.2009 OD2ABBDB
20.08.2009 AB2AOHBA
21.08.2009 AH49A1AA
22.08.2009 AAALDADA
23.08.2009 AABL1BBA
24.08.2009 A1BAALAA
25.08.2009 AOD2BABB
26.08.2009 ADAAABBL
27.08.2009 AA1A4LAD
28.08.2009 A9H999BD
29.08.2009 A0ALBA2B
30.08.2009 LAALABAB
31.08.2009 L1OBBOA0
01.09.2009 0OALABLA
02.09.2009 LLBL4ABA
03.09.2009 LAAA9DAA
04.09.2009 B9A2BBLA
05.09.2009 BB94LO0B
06.09.2009 2BLAAAAL
07.09.2009 2AL900LD
08.09.2009 1OALO10D
09.09.2009 1BBLDAAB
10.09.2009 BA2LBADB
11.09.2009 BC4ALHL0
12.09.2009 OBABA1AL
13.09.2009 ODBA0ADB
14.09.2009 AABAOBL2
15.09.2009 ABD9DBA1
16.09.2009 ALAO1AD1
17.09.2009 A41BALLC
18.09.2009 AA4ALLA9
19.09.2009 AAABABDB
20.09.2009 ADABOABA
21.09.2009 AAOBDBAA
22.09.2009 AB0A2LDA
23.09.2009 ALDCABBA
24.09.2009 AAAOLAAA
25.09.2009 AA1BAHBB
26.09.2009 AAHAB1BL
27.09.2009 B2ALCAAD
28.09.2009 B0OBADBD
29.09.2009 LB0A0L2B
30.09.2009 B0LAO1AB
01.10.2009 AAAL0ALA
02.10.2009 A1OAA0BA
03.10.2009 4L02HCAA
04.10.2009 4DD4BALA
05.10.2009 HAAALA0B
06.10.2009 0B192BAL
07.10.2009 000LAALD
08.10.2009 OAALOL0D
09.10.2009 OAAAABAB
10.10.2009 LLAABBDB
11.10.2009 LDLBLAL0
12.10.2009 BABABLAL
13.10.2009 B9AAABDB
14.10.2009 20C9OBL2
15.10.2009 2BOLAAA1
16.10.2009 1ABBBHD1
17.10.2009 1AAA11LC
18.10.2009 1BBBAAA9
19.10.2009 1HAABBDB
20.10.2009 O9AAOHBA
21.10.2009 OBAAA1AA
22.10.2009 AB9CDADA
23.10.2009 AALO1BBA
24.10.2009 AOLBALAA
25.10.2009 ABAABABB
26.10.2009 A42LABBL
27.10.2009 AA4B4LAD
28.10.2009 AAAA99BD
29.10.2009 A1BCBA2B
30.10.2009 AABCABAB
31.10.2009 AOB0BOA0
01.11.2009 0LLCABLA
02.11.2009 O4BO4ABA
03.11.2009 LAAB9DAA
04.11.2009 LACABBLA
05.11.2009 B1OBLO0B
06.11.2009 B0BBAAAL
07.11.2009 0LAA00LD
08.11.2009 0ABCO10D
09.11.2009 LCBODAAB
10.11.2009 1AAOBADB
11.11.2009 1AAALHL0
12.11.2009 129AA1AL
13.11.2009 C0LL0ADB
14.11.2009 CBLBOBL2
15.11.2009 9AAADBA1
16.11.2009 9C211AD1
17.11.2009 BL40ALLC
18.11.2009 BDAALLA9
19.11.2009 OA9AABDB
20.11.2009 AHBAOABA
21.11.2009 ABB0DBAA
22.11.2009 AADD2LDA
23.11.2009 A1AAABBA
24.11.2009 AL11LAAA
25.11.2009 ADH0AHBB
26.11.2009 AAAAB1BL
27.11.2009 A9BOCAAD
28.11.2009 A0B0ADBD
29.11.2009 AADD0L2B
30.11.2009 L1DDO1AB
01.12.2009 0DADBALA
02.12.2009 LA9AC0BA
03.12.2009 L9L1ACAA
04.12.2009 B0L00ALA
05.12.2009 BBAAAA0B
06.12.2009 2ABOHBAL
07.12.2009 2OA0BALD
08.12.2009 1BADLL0D
09.12.2009 1H9A2BAB
10.12.2009 B9BA0BDB
11.12.2009 BBB1AAL0
12.12.2009 OBDH4LAL
13.12.2009 OAAABBDB
14.12.2009 AO2OLBL2
15.12.2009 AB40BAA1
16.12.2009 A4ADAHD1
17.12.2009 AABAO1LC
18.12.2009 AAB1AAA9
19.12.2009 A1DHDBDB
20.12.2009 AADHLHBA
21.12.2009 AOAAB1AA
22.12.2009 AL1BAADA
23.12.2009 A4HB0BBA
24.12.2009 AAADALAA
25.12.2009 AAOADABB
26.12.2009 A2021BBL
27.12.2009 B0D4ALAD
28.12.2009 BLAAB9BD
29.12.2009 LA1BAA2B
30.12.2009 BACBOBAB
31.12.2009 AAOLDOA0
01.01.2010 BBLDABLA
02.01.2010 BLAA4ABA
03.01.2010 A4219DAA
04.01.2010 AA4HBBLA
05.01.2010 4AAALO0B
06.01.2010 42BBAAAL
07.01.2010 H0BB00LD
08.01.2010 HBDDO10D
09.01.2010 0AAADAAB
10.01.2010 BAAABADB
11.01.2010 0A12LHL0
12.01.2010 0AH4A1AL
13.01.2010 L2AA0ADB
14.01.2010 BHOBOBL2
15.01.2010 BB0BDBA1
16.01.2010 2ADL1AD1
17.01.2010 21AAALLC
18.01.2010 1L12LLA9
19.01.2010 1DH4ABDB
20.01.2010 BB04OABA
21.01.2010 BHAADBAA
22.01.2010 OBA92LDA
23.01.2010 OALLABBA
24.01.2010 A1BLLAAA
25.01.2010 AOAAAHBB
26.01.2010 AD1BB1BL
27.01.2010 AA0ACAAD
28.01.2010 A9AAADBD
29.01.2010 A0A90L2B
30.01.2010 AAA9O1AB
31.01.2010 A1BOAAA0
01.02.2010 HO19BALA
02.02.2010 0DHLC0BA
03.02.2010 0AALACAA
04.02.2010 O9OA0ALA
05.02.2010 OBB2AA0B
06.02.2010 LBDAHBAL
07.02.2010 LAAABALD
08.02.2010 BO19LL0D
09.02.2010 BBHL2BAB
10.02.2010 2A0L0BDB
11.02.2010 1CABAAL0
12.02.2010 1BAA4LAL
13.02.2010 1DLBBBDB
14.02.2010 1ADALBL2
15.02.2010 COAABAA1
16.02.2010 CL1CAHD1
17.02.2010 940OO1LC
18.02.2010 9AABAAA9
19.02.2010 BAAADBDB
20.02.2010 ADAALHBA
21.02.2010 AABLB1AA
22.02.2010 ABABAADA
23.02.2010 ALAA0BBA
24.02.2010 AACCALAA
25.02.2010 AAOODABB
26.02.2010 AABA1BBL
27.02.2010 A2AAALAD
28.02.2010 A0BLB9BD
01.03.2010 BAAB1BLA
02.03.2010 BAOAAABA
03.03.2010 020CBDAA
04.03.2010 0HDOABLA
05.03.2010 LBABAO0B
06.03.2010 LA1A9AAL
07.03.2010 B10LB0LD
08.03.2010 BLABL10D
09.03.2010 2DAAAAAB
10.03.2010 9BAAAADB
11.03.2010 9HL1AHL0
12.03.2010 BAB0C1AL
13.03.2010 BAAABADB
14.03.2010 O1CALBL2
15.03.2010 OOOLABA1
16.03.2010 ADBD0AD1
17.03.2010 AAAAOLLC
18.03.2010 A9B1DLA9
19.03.2010 ABA02BDB
20.03.2010 AAA0LABA
21.03.2010 A1AAABAA
22.03.2010 AO9OHLDA
23.03.2010 ALL0BBBA
24.03.2010 AALDDAAA
25.03.2010 ACAA2HBB
26.03.2010 AB21A1BL
27.03.2010 AB4HLAAD
28.03.2010 AAAAADBD
29.03.2010 AOBOBL2B
30.03.2010 DLBOL1AB
31.03.2010 BABB2AA0
01.04.2010 BCLOAALA
02.04.2010 2BB0L0BA
03.04.2010 2DADACAA
04.04.2010 1ACABALA
05.04.2010 1BO11A0B
06.04.2010 1LBHABAL
07.04.2010 14AA0ALD
08.04.2010 CABOAL0D
09.04.2010 9AA0HBAB
10.04.2010 ADA0BBDB
11.04.2010 AAAD1AL0
12.04.2010 AB9AALAL
13.04.2010 ALL10BDB
14.04.2010 AALHABL2
15.04.2010 AAAA4AA1
16.04.2010 AA2BBHD1
17.04.2010 A24BL1LC
18.04.2010 AHADBAA9
19.04.2010 ABBAABDB
20.04.2010 A0BAAHBA
21.04.2010 AAB241AA
22.04.2010 AAD49ADA
23.04.2010 BAAABBBA
24.04.2010 BB1BBLAA
25.04.2010 LHHBAABB
26.04.2010 LBAL0BBL
27.04.2010 DAOAALAD
28.04.2010 D102D9BD
29.04.2010 DOD41A2B
30.04.2010 HOD4LBAB
01.05.2010 CHA40BLA
02.05.2010 CA9AAABA
03.05.2010 9ALBDDAA
04.05.2010 91LB1BLA
05.05.2010 BOADAO0B
06.05.2010 OD2ABAAL
07.05.2010 OA42A0LD
08.05.2010 A9A4A10D
09.05.2010 AB9A9AAB
10.05.2010 AABA1ADB
11.05.2010 A1B9AHL0
12.05.2010 A0DLL1AL
13.05.2010 ALALAADB
14.05.2010 AA1AABL2
15.05.2010 ACH2CBA1
16.05.2010 ABAABAD1
17.05.2010 ADOALLLC
18.05.2010 AAB9ALA9
19.05.2010 AODLHBDB
20.05.2010 DLDLAABA
21.05.2010 DAABCBAA
22.05.2010 DC1AALDA
23.05.2010 DL0B0BBA
24.05.2010 BDAAAAAA
25.05.2010 BAAAHHBB
26.05.2010 AB0CB1BL
27.05.2010 ALDODAAD
28.05.2010 4AAB2DBD
29.05.2010 4A1AAL2B
30.05.2010 LLCAA1AB
31.05.2010 BDOLHAA0
01.06.2010 OABABALA
02.06.2010 ABDBD0BA
03.06.2010 A0AA2CAA
04.06.2010 AA1AAALA
05.06.2010 AA49OA0B
06.06.2010 AAAOABAL
07.06.2010 A2BBBALD
08.06.2010 AHBA1L0D
09.06.2010 ABDBABAB
10.06.2010 A0DBABDB
11.06.2010 ABABOAL0
12.06.2010 AA1AALAL
13.06.2010 AA0CBBDB
14.06.2010 ABAO1BL2
15.06.2010 BHOBAAA1
16.06.2010 BA0A0HD1
17.06.2010 LADLA1LC
18.06.2010 L1AB4AA9
19.06.2010 DO1A9BDB
20.06.2010 AOCA1HBA
21.06.2010 4BO1A1AA
22.06.2010 44B0BADA
23.06.2010 HAAAABBA
24.06.2010 HALA4LAA
25.06.2010 01BL9ABB
26.06.2010 0OADBBBL
27.06.2010 OLCABLAD
28.06.2010 LAO1A9BD
29.06.2010 LCB00A2B
30.06.2010 BAL0ABAB
01.07.2010 A1A0BBLA
02.07.2010 A01ABABA
03.07.2010 ALHAADAA
04.07.2010 AAAL0BLA
05.07.2010 ACOBOO0B
06.07.2010 AB0ADAAL
07.07.2010 ADD110LD
08.07.2010 AAA0A10D
09.07.2010 AB1ABAAB
10.07.2010 LB1A0ADB
11.07.2010 LA0OOHL0
12.07.2010 DCA0D1AL
13.07.2010 DLAD1ADB
14.07.2010 DDLAABL2
15.07.2010 DAB1LBA1
16.07.2010 BBAHAAD1
17.07.2010 BLCAALLC
18.07.2010 AAOOCLA9
19.07.2010 AAB0ABDB
20.07.2010 OLB0AABA
21.07.2010 ODADLBAA
22.07.2010 LABAALDA
23.07.2010 B9A1BBBA
24.07.2010 B0AHCAAA
25.07.2010 0A9AAHBB
26.07.2010 0ALB01BL
27.07.2010 LALBAAAD
28.07.2010 LBADHDBD
29.07.2010 BH2ABL2B
30.07.2010 192A11AB
31.07.2010 C042AAA0
01.08.2010 AB0A0ALA
02.08.2010 AAA1A0BA
03.08.2010 AOAHHCAA
04.08.2010 ABLABALA
05.08.2010 AHBOLA0B
06.08.2010 AAAB2BAL
07.08.2010 BACDAALD
08.08.2010 B1OAOL0D
09.08.2010 LOB1ABAB
10.08.2010 BOB1BBDB
11.08.2010 ABA4LAL0
12.08.2010 A4BABLAL
13.08.2010 4AABABDB
14.08.2010 4AABOBL2
15.08.2010 H19DAAA1
16.08.2010 H0LABHD1
17.08.2010 0LL211LC
18.08.2010 0AA4AAA9
19.08.2010 OC2ABBDB
20.08.2010 LA2AOHBA
21.08.2010 LA49A1AA
22.08.2010 B2ALDADA
23.08.2010 B0BL1BBA
24.08.2010 2LBAALAA
25.08.2010 2AD2BABB
26.08.2010 1CAAABBL
27.08.2010 1L1A4LAD
28.08.2010 1DH999BD
29.08.2010 1AALBA2B
30.08.2010 O0ALABAB
31.08.2010 OBOBBOA0
01.09.2010 BAALABLA
02.09.2010 L1BL4ABA
03.09.2010 LLAA9DAA
04.09.2010 DDA2BBLA
05.09.2010 DA94LO0B
06.09.2010 DBLAAAAL
07.09.2010 D0L900LD
08.09.2010 BAALO10D
09.09.2010 BABLDAAB
10.09.2010 0L2LBADB
11.09.2010 0D4ALHL0
12.09.2010 OAABA1AL
13.09.2010 O9BA0ADB
14.09.2010 L0BAOBL2
15.09.2010 LBD9DBA1
16.09.2010 BAAO1AD1
17.09.2010 BA1BALLC
18.09.2010 0B4ALLA9
19.09.2010 0HABABDB
20.09.2010 19ABOABA
21.09.2010 1BOBDBAA
22.09.2010 1B0A2LDA
23.09.2010 CADCABBA
24.09.2010 COAOLAAA
25.09.2010 9B1BAHBB
26.09.2010 94HAB1BL
27.09.2010 BAALCAAD
28.09.2010 BAOBADBD
29.09.2010 O10A0L2B
30.09.2010 AALAO1AB
01.10.2010 AOAL0ALA
02.10.2010 ALOAA0BA
03.10.2010 AA02HCAA
04.10.2010 A9D4BALA
05.10.2010 ABAALA0B
06.10.2010 AB192BAL
07.10.2010 AA0LAALD
08.10.2010 AOALOL0D
09.10.2010 ALAAABAB
10.10.2010 LAAABBDB
11.10.2010 LCLBLAL0
12.10.2010 DBBABLAL
13.10.2010 DDAAABDB
14.10.2010 DAC9OBL2
15.10.2010 DBOLAAA1
16.10.2010 BLBBBHD1
17.10.2010 B4AA11LC
18.10.2010 AABBAAA9
19.10.2010 AAAABBDB
20.10.2010 ODAAOHBA
21.10.2010 OAAAA1AA
22.10.2010 LB9CDADA
23.10.2010 LLLO1BBA
24.10.2010 BALBALAA
25.10.2010 BAAABABB
26.10.2010 0A2LABBL
27.10.2010 024B4LAD
28.10.2010 LHAA99BD
29.10.2010 BBBCBA2B
30.10.2010 10BCABAB
31.10.2010 CAB0BOA0
01.11.2010 AALCABLA
02.11.2010 AABO4ABA
03.11.2010 A2AB9DAA
04.11.2010 AHCABBLA
05.11.2010 ABOBLO0B
06.11.2010 AABBAAAL
07.11.2010 B1AA00LD
08.11.2010 BOBCO10D
09.11.2010 LDBODAAB
10.11.2010 BBAOBADB
11.11.2010 AHAALHL0
12.11.2010 AA9AA1AL
13.11.2010 4ALL0ADB
14.11.2010 41LBOBL2
15.11.2010 HOAADBA1
16.11.2010 HD211AD1
17.11.2010 0A40ALLC
18.11.2010 09AALLA9
19.11.2010 OB9AABDB
20.11.2010 0ABAOABA
21.11.2010 L1B0DBAA
22.11.2010 LODD2LDA
23.11.2010 BLAAABBA
24.11.2010 BA11LAAA
25.11.2010 2CH0AHBB
26.11.2010 1BAAB1BL
27.11.2010 1DBOCAAD
28.11.2010 1AB0ADBD
29.11.2010 1ODD0L2B
30.11.2010 OLDDO1AB
01.12.2010 BCADBALA
02.12.2010 LB9AC0BA
03.12.2010 LDL1ACAA
04.12.2010 DAL00ALA
05.12.2010 DBAAAA0B
06.12.2010 DLBOHBAL
07.12.2010 DAA0BALD
08.12.2010 BAADLL0D
09.12.2010 BA9A2BAB
10.12.2010 0DBA0BDB
11.12.2010 0AB1AAL0
12.12.2010 OBDH4LAL
13.12.2010 O0AABBDB
14.12.2010 LA2OLBL2
15.12.2010 LA40BAA1
16.12.2010 BAADAHD1
17.12.2010 B2BAO1LC
18.12.2010 0HB1AAA9
19.12.2010 0BDHDBDB
20.12.2010 10DHLHBA
21.12.2010 1AAAB1AA
22.12.2010 1A1BAADA
23.12.2010 CAHB0BBA
24.12.2010 CBADALAA
25.12.2010 9HOADABB
26.12.2010 9A021BBL
27.12.2010 BAD4ALAD
28.12.2010 B1AAB9BD
29.12.2010 OO1BAA2B
30.12.2010 AOCBOBAB
31.12.2010 ABOLDOA0
01.01.2011 1BLDABLA
02.01.2011 1AAA4ABA
03.01.2011 1A219DAA
04.01.2011 1B4HBBLA
05.01.2011 CHAALO0B
06.01.2011 CABBAAAL
07.01.2011 9ABB00LD
08.01.2011 91DDO10D
09.01.2011 BOAADAAB
10.01.2011 AOAABADB
11.01.2011 AB12LHL0
12.01.2011 A4H4A1AL
13.01.2011 AAAA0ADB
14.01.2011 AAOBOBL2
15.01.2011 A10BDBA1
16.01.2011 AODL1AD1
17.01.2011 ALAAALLC
18.01.2011 AA12LLA9
19.01.2011 ACH4ABDB
20.01.2011 BA04OABA
21.01.2011 BAAADBAA
22.01.2011 L1A92LDA
23.01.2011 L0LLABBA
24.01.2011 DLBLLAAA0
24.01.2011 DLBLLAAA
25.01.2011 DAAAAHBB
26.01.2011 DC1BB1BL
27.01.2011 DL0ACAAD
28.01.2011 BDAAADBD
29.01.2011 BAA90L2B
30.01.2011 00A9O1AB
31.01.2011 0BBOAAA0
01.02.2011 9A19BALA
02.02.2011 BCHLC0BA
03.02.2011 BLALACAA
04.02.2011 ODOA0ALA
05.02.2011 OAB2AA0B
06.02.2011 ABDAHBAL
07.02.2011 A0AABALD
08.02.2011 AA19LL0D
09.02.2011 AAHL2BAB
10.02.2011 AL0L0BDB
11.02.2011 ADABAAL0
12.02.2011 AAAA4LAL
13.02.2011 A9LBBBDB
14.02.2011 A0DALBL2
15.02.2011 AAAABAA1
16.02.2011 AA1CAHD1
17.02.2011 AA0OO1LC
18.02.2011 ABABAAA9
19.02.2011 BHAADBDB
20.02.2011 D9AALHBA
21.02.2011 B0BLB1AA
22.02.2011 BBABAADA
23.02.2011 AAAA0BBA
24.02.2011 AOCCALAA
25.02.2011 4BOODABB
26.02.2011 44BA1BBL
27.02.2011 HAAAALAD
28.02.2011 HABLB9BD
01.03.2011 ALAB1BLA
02.03.2011 A4OAAABA
03.03.2011 AA0CBDAA
04.03.2011 AADOABLA
05.03.2011 A1ABAO0B
06.03.2011 A01A9AAL
07.03.2011 AL0LB0LD
08.03.2011 AAABL10D
09.03.2011 ACAAAAAB
10.03.2011 AAAAAADB
11.03.2011 AAL1AHL0
12.03.2011 B2B0C1AL
13.03.2011 B0AABADB
14.03.2011 LLCALBL2
15.03.2011 LAOLABA1
16.03.2011 DCBD0AD1
17.03.2011 DLAAOLLC
18.03.2011 DDB1DLA9
19.03.2011 DAA02BDB
20.03.2011 HHA0LABA
21.03.2011 HBAAABAA
22.03.2011 0A9OHLDA
23.03.2011 01L0BBBA
24.03.2011 OLLDDAAA
25.03.2011 ODAA2HBB
26.03.2011 LA21A1BL
27.03.2011 LB4HLAAD
28.03.2011 B0AAADBD
29.03.2011 BABOBL2B
30.03.2011 21BOL1AB
31.03.2011 1OBB2AA0
01.04.2011 ADLOAALA
02.04.2011 AAB0L0BA
03.04.2011 A9ADACAA
04.04.2011 A0CABALA
05.04.2011 ABO11A0B
06.04.2011 AABHABAL
07.04.2011 AAAA0ALD
08.04.2011 ABBOAL0D
09.04.2011 AHA0HBAB
10.04.2011 D9A0BBDB
11.04.2011 DBAD1AL0
12.04.2011 DB9AALAL
13.04.2011 BAL10BDB
14.04.2011 BOLHABL2
15.04.2011 ABAA4AA1
16.04.2011 A42BBHD1
17.04.2011 4A4BL1LC
18.04.2011 4AADBAA9
19.04.2011 H1BAABDB
20.04.2011 LABAAHBA
21.04.2011 BOB241AA
22.04.2011 BLD49ADA
23.04.2011 04AABBBA
24.04.2011 0A1BBLAA
25.04.2011 LAHBAABB
26.04.2011 L1AL0BBL
27.04.2011 B0OAALAD
28.04.2011 BL02D9BD
29.04.2011 2AD41A2B
30.04.2011 9AD4LBAB
01.05.2011 AAA40BLA
02.05.2011 A29AAABA
03.05.2011 A0LBDDAA
04.05.2011 ABLB1BLA
05.05.2011 BAADAO0B
06.05.2011 LC2ABAAL
07.05.2011 LL42A0LD
08.05.2011 DDA4A10D
09.05.2011 DA9A9AAB
10.05.2011 4HBA1ADB
11.05.2011 4BB9AHL0
12.05.2011 HADLL1AL
13.05.2011 H1ALAADB
14.05.2011 0L1AABL21
14.05.2011 0L1AABL2
15.05.2011 0DH2CBA1
16.05.2011 OAAABAD1
17.05.2011 O9OALLLC
18.05.2011 L0B9ALA9
19.05.2011 LADLHBDB
20.05.2011 B1DLAABA
21.05.2011 BOABCBAA
22.05.2011 2D1AALDA
23.05.2011 2A0B0BBA
24.05.2011 19AAAAAA
25.05.2011 10AAHHBB
26.05.2011 1B0CB1BL
27.05.2011 1ADODAAD
28.05.2011 COAB2DBD
29.05.2011 CB1AAL2B
30.05.2011 AACAA1AB
31.05.2011 ACOLHAA0
01.06.2011 LBBABALA
02.06.2011 DBDBD0BA
03.06.2011 DAAA2CAA
04.06.2011 DO1AAALA
05.06.2011 BB49OA0B0
05.06.2011 BB49OA0B
06.06.2011 B4AOABAL
07.06.2011 AABBBALD
08.06.2011 AABA1L0D
09.06.2011 41DBABAB
10.06.2011 OADBABDB
11.06.2011 LBABOAL0
12.06.2011 LL1AALAL3
12.06.2011 LL1AALAL
13.06.2011 B40CBBDB
14.06.2011 BAAO1BL2
15.06.2011 0AOBAAA1
16.06.2011 020A0HD1
17.06.2011 L0DLA1LC
18.06.2011 LLAB4AA9
19.06.2011 BA1A9BDB
20.06.2011 1ACA1HBA
21.06.2011 CAO1A1AA
22.06.2011 CAB0BADA
23.06.2011 92AAABBA
24.06.2011 9HLA4LAA
25.06.2011 BBBL9ABB
26.06.2011 BAADBBBL
27.06.2011 O1CABLAD
28.06.2011 ALO1A9BD
29.06.2011 ADB00A2B
30.06.2011 ABL0ABAB
01.07.2011 ABA0BBLA
02.07.2011 4A1ABABA
03.07.2011 41HAADAA
04.07.2011 HOAL0BLA
05.07.2011 HDOBOO0B
06.07.2011 0A0ADAAL
07.07.2011 09D110LD
08.07.2011 O0A0A10D
09.07.2011 OB1ABAAB
10.07.2011 L11A0ADB
11.07.2011 LO0OOHL0
12.07.2011 BDA0D1AL
13.07.2011 BAAD1ADB
14.07.2011 29LAABL2
15.07.2011 2BB1LBA1
16.07.2011 1BAHAAD1
17.07.2011 1ACAALLC
18.07.2011 1OOOCLA9
19.07.2011 1BB0ABDB2
19.07.2011 1BB0ABDB
20.07.2011 OAB0AABA
21.07.2011 OCADLBAA
22.07.2011 ABBAALDA
23.07.2011 ADA1BBBA
24.07.2011 AAAHCAAA
25.07.2011 AO9AAHBB
26.07.2011 ALLB01BL
27.07.2011 A4LBAAAD
28.07.2011 AAADHDBD
29.07.2011 AA2ABL2B
30.07.2011 AD2A11AB
31.07.2011 AA42AAA0
01.08.2011 OB0A0ALA
02.08.2011 OLA1A0BA
03.08.2011 LAAHHCAA
04.08.2011 LALABALA
05.08.2011 BABOLA0B
06.08.2011 B2AB2BAL
07.08.2011 00CDAALD
08.08.2011 0BOAOL0D
09.08.2011 LAB1ABAB
10.08.2011 1AB1BBDB
11.08.2011 1AA4LAL0
12.08.2011 1ABABLAL
13.08.2011 C2ABABDB
14.08.2011 CHABOBL2
15.08.2011 9B9DAAA1
16.08.2011 9ALABHD1
17.08.2011 B1L211LC
18.08.2011 BLA4AAA9
19.08.2011 OD2ABBDB
20.08.2011 AB2AOHBA
21.08.2011 AH49A1AA
22.08.2011 AAALDADA
23.08.2011 AABL1BBA
24.08.2011 A1BAALAA
25.08.2011 AOD2BABB
26.08.2011 ADAAABBL
27.08.2011 AA1A4LAD
28.08.2011 A9H999BD
29.08.2011 A0ALBA2B
30.08.2011 LAALABAB
31.08.2011 L1OBBOA0
01.09.2011 0OALABLA
02.09.2011 LLBL4ABA
03.09.2011 LAAA9DAA
04.09.2011 B9A2BBLA
05.09.2011 BB94LO0B
06.09.2011 2BLAAAAL
07.09.2011 2AL900LD
08.09.2011 1OALO10D
09.09.2011 1BBLDAAB
10.09.2011 BA2LBADB
11.09.2011 BC4ALHL0
12.09.2011 OBABA1AL
13.09.2011 ODBA0ADB
14.09.2011 AABAOBL2
15.09.2011 ABD9DBA1
16.09.2011 ALAO1AD1
17.09.2011 A41BALLC
18.09.2011 AA4ALLA9
19.09.2011 AAABABDB
20.09.2011 ADABOABA
21.09.2011 AAOBDBAA
22.09.2011 AB0A2LDA
23.09.2011 ALDCABBA
24.09.2011 AAAOLAAA
25.09.2011 AA1BAHBB
26.09.2011 AAHAB1BL
27.09.2011 B2ALCAAD
28.09.2011 B0OBADBD
29.09.2011 LB0A0L2B
30.09.2011 B0LAO1AB
01.10.2011 AAAL0ALA
02.10.2011 A1OAA0BA
03.10.2011 4L02HCAA
04.10.2011 4DD4BALA
05.10.2011 HAAALA0B
06.10.2011 0B192BAL
07.10.2011 000LAALD
08.10.2011 OAALOL0D
09.10.2011 OAAAABAB
10.10.2011 LLAABBDB
11.10.2011 LDLBLAL0
12.10.2011 BABABLAL
13.10.2011 B9AAABDB
14.10.2011 20C9OBL2
15.10.2011 2BOLAAA1
16.10.2011 1ABBBHD1
17.10.2011 1AAA11LC
18.10.2011 1BBBAAA9
19.10.2011 1HAABBDB
20.10.2011 O9AAOHBA
21.10.2011 OBAAA1AA
22.10.2011 AB9CDADA
23.10.2011 AALO1BBA
24.10.2011 AOLBALAA
25.10.2011 ABAABABB
26.10.2011 A42LABBL
27.10.2011 AA4B4LAD
28.10.2011 AAAA99BD
29.10.2011 A1BCBA2B
30.10.2011 AABCABAB
31.10.2011 AOB0BOA0
01.11.2011 0LLCABLA
02.11.2011 O4BO4ABA
03.11.2011 LAAB9DAA
04.11.2011 LACABBLA
05.11.2011 B1OBLO0B
06.11.2011 B0BBAAAL
07.11.2011 0LAA00LD
08.11.2011 0ABCO10D
09.11.2011 LCBODAAB
10.11.2011 1AAOBADB
11.11.2011 1AAALHL0
12.11.2011 129AA1AL
13.11.2011 C0LL0ADB
14.11.2011 CBLBOBL2
15.11.2011 9AAADBA1
16.11.2011 9C211AD1
17.11.2011 BL40ALLC
18.11.2011 BDAALLA9
19.11.2011 OA9AABDB
20.11.2011 AHBAOABA
21.11.2011 ABB0DBAA
22.11.2011 AADD2LDA
23.11.2011 A1AAABBA
24.11.2011 AL11LAAA
25.11.2011 ADH0AHBB
26.11.2011 AAAAB1BL
27.11.2011 A9BOCAAD
28.11.2011 A0B0ADBD
29.11.2011 AADD0L2B
30.11.2011 L1DDO1AB
01.12.2011 0DADBALA
02.12.2011 LA9AC0BA
03.12.2011 L9L1ACAA
04.12.2011 B0L00ALA
05.12.2011 BBAAAA0B
06.12.2011 2ABOHBAL
07.12.2011 2OA0BALD
08.12.2011 1BADLL0D
09.12.2011 1H9A2BAB
10.12.2011 B9BA0BDB
11.12.2011 BBB1AAL0
12.12.2011 OBDH4LAL
13.12.2011 OAAABBDB
14.12.2011 AO2OLBL2
15.12.2011 AB40BAA1
16.12.2011 A4ADAHD1
17.12.2011 AABAO1LC
18.12.2011 AAB1AAA9
19.12.2011 A1DHDBDB
20.12.2011 AADHLHBA
21.12.2011 AOAAB1AA
22.12.2011 AL1BAADA
23.12.2011 A4HB0BBA
24.12.2011 AAADALAA
25.12.2011 AAOADABB
26.12.2011 A2021BBL
27.12.2011 B0D4ALAD
28.12.2011 BLAAB9BD
29.12.2011 LA1BAA2B9
29.12.2011 LA1BAA2B
30.12.2011 BACBOBAB
31.12.2011 AAOLDOA0
25.04.2019 LAHBAABB
26.04.2019 L1AL0BBL
27.04.2019 B0OAALAD
28.04.2019 BL02D9BD
29.04.2019 2AD41A2B
Джинн.ру

Помогите проекту Джинн.ру

На моем сайте нет рекламы, все программы созданные мной и моими друзьями - бесплатные, подобранные утилиты и драйвера проверены, все данные находятся на наших серверах и доступны 24/7 (как говорится - без регистрации и смс). Работа по созданию сайта, аренда и обслуживание серверов стоит времени и денег. Я делал проект таким, каким хотел бы видеть современный интернет, где нет кликбейта, мусора и рекламы, когда можно не бояться зайти на какую-нибудь страничку и накачать вирусов, когда не знаешь, где настоящая кнопка "скачать", а где - вредоносная ссылка.
Если вы нашли на Джинн.ру информацию, драйвер или программу, которая помогла вам решить проблему - мы будем очень рады, если вы поддержите нас материально. А еще мы рады отзывам.

С уважением, Михаил и проект Джинн.ру

В России - Карта МИР Сбербанк (российские рубли) - 2202 2013 5454 1142 Михаил К.

$ В остальном мире - Карта VISA BakaiBank (американские доллары) - 4714 2400 6990 3442 Mihail K.

На BitCoin кошелек - bc1qs4pnfvvxcjykwg7uu3rl5fahfdypcf9rksvwkd